Kakaretšo ka ga Parsley

© Louise Brodie

Leina la tša mahlale: Umbelliferae
Leina la go tlwaelega: Parsley

Sebjalo sa Parsley se hlolegile mo Borwa bja Yuropa le North Afrika. Lehono se bjalwa lefaseng ka bophara ka lebaka la matlakala a yona a hlwekilego le a go oma. Go na le mehuta ye mebedi ye megolo ya parsley, curly leaf parsley (crispum) yeo e lego boima gannyane, gomme yeo e lego boleta ke ya Seithalia (neapolitanum).

Tlhalošo ya Sebjalo

Sebjalo sa Parsley sa ngwagapedi se tšweletša matlakala a mokgo wo botse, a tatso ye botse ka a ngwaga wa mathomo, gomme ge se ka dumelelwa go gola ka ngwaga wa bobedi, se tla enya peu. Ke sebjalo sa go ba le modungtona wo maatla ebile se na le tatso ye botse ge se gka go bunwa ka ngwaga wa bobedi ka morago ga ge peu e bunwa. Sethokgwa sa parsley se ka gola go fihla 40 cm ka botelele gomme sa tšweletša palo ya phapano ya dithito tše sese le matlakala a sehlopha.
Mathoko a matala a go swana le matlakala a Seithalia a boleta le bosese ebile a rata ke baapei ba bantši. Matlakala la curly la parsley a boima gannyane eupša a nale tatso ya go swana ye botse gomme a dirišwa go dijo tša go kgabiša ka lebaka la gore di lebelege di le foreše lebaka le letelele.
Bontši bja batšweletši bo tla bjala parsley bjalo ka sebjalo sa ngwaga le ngwaga.

Tšhomišo

Parsley e bjalwa ka lebaka la matlakala a yona a mokgo wo botse, a šomišwago a le foresše goba a omile, a ka apeiwa bjalo ka mohlodi goba a lewa a le tala bjalo ka salate.
Parsley e tsebja gape diteng tša yona tša vitamine ya C ya godimo.

Dinyakwa tša Mmu le go Apea

Parsley e dira gabotse mo mmung wa sehlaba go seloko le maemo a godimo a manyoro. E gola gabotse mo mmu wa pH ya 6 go 7.
Ge o beakanya mmu mo lifelong la go bakala go bohlokwa gore o oketše mmutele goba manyoro a go lekanego mo mmung. Di swanetše go bjalwa ka kgwedi ya pele ga pšalo go fa mmu nako ya go dula gabotse le gore mengwang e se ke ya mela. Lefelo le swanetše go lengwa ka go diriša mogoma wa dipapetlasediko mo bekeng ya pele ga pšalo go laola mengwang gabotse gape le go beakanya lefelo la go bjala. Lema gannyane ka monontšha wa pele ga pšalo e be o betla dilo letšatši le tee goba matšatši a mabedi pele ga pšalo ya parsley.

Boso

Parsley e gola gabotse ka gare ga dithemperetšha tše 14°C le 26°C. E nyaka themperetšha ya mmu wa ka gare ga 15 go fihla go 20°C. Sebjalo se kgona go lwantšha tšhwaane gannyane.

Dikhalthiba

Dikhalthiba tša parsley tše dingwe tša tšweletšo ya kgwebo tše tumilego ke: Banquet, Champion, Evergreen, Italian curled, Italian Flat, Moss, Pagoda le Triple Curl.
Go kaone go nyaka keletšo ya selegae ka ga mekgwa ye maleba go tšwa go dikhamphani tša peu, gore ke maemo afe a swanetšego mohuta wo itšego.
Go kaone go tseba ka ga parsley pele ga tšweletšo.

Translated by Lebogang Sewela