iParsley Njengoba Injalo

© Louise Brodie

Ligama lesayensi: Umbelliferae
Ligama lelijwayelekile: iParsley

Lesitjalo se Parsley sisuka eningizimu yase Europe nase Nyakatfo yase Afrika. Namuhla ihlanyelwa mhlabawonkhe ngenca yemacembe ayo lamasha lomile. Timbili tinhlobo letingutona tite parsley, lelicembe le parsley leligocene (iCrispum) lelicinile kunalesitjalo, kanye nalelicembe lelihlukile lase Taliyane-lelipatalele le parsley (iNeapolitanum).

Inchazelo yeSitjalo

Lesitjalo se parsley sitjalo lesikhicita njalo eminyakeni lemibili noma sikhicita iminyaka lemibili, sehlukile kantsi nalamacembe aphila umnyaka wekucala futsi, uma sivunyelwa kutsi sihlume umnyaka wesibili, siya siyoba tinhlavu. Sinetimphandze tangetulu leticinile letinambitsako uma utivuna ngemnyaka wesibili ngemuva kwekuvunwa kwetinhlavu. Lelihlatsi le parsley likhula libe ngemasentimitha lamashumi lamane ngekuya etulu bese likhoka inombolo yemahlanga lanemacembe lahlangene.
Le scallop lesiluhlata lohhwabile lesibukeka njengemacembe eparsley yase -Taliyane alula futsi ancama futsi atsandva boshefu labaningi. Le parsley emacembe lagocekile acinacinile kepha avelela ngekulingana futsi angasetjentiswa ekunongeni kudla ngoba abukeka amasha sikhatsi lesidze.
Liningi lebakhiciti lihlanyela iparsley njengentfo yemnyaka phindze bayihlanyele njalo ngemnyaka.

Kusetjentiswa

iParsley ihlanyelelwa lokunuka kwemacembe ayo, lasetjentiswa amasha noma omile nakuphekwa njengesinongo noma idliwe njengesaladi leluhlata.
iParsley iphindze yatiwa ngekutfwala vitamin C laphakeme.

Tidzingo te Mhlabatsi ne Malungiselelo

iParsley yenta kahle emhlabatsini lodvonseke kahle lonematje lamancane kuya emhlabatsini lonelubumba lomanti netitjalo letifile letakheke etintfweni letifile letiphakeme. Ikhula kahle emhlabatsini lone pH lengu 6 kuya ku 7.
Uma ulungiselela lomhlabatsi endzaweni yekuhlanyelela kumcoka kwengeta manyolo lowenele wetintfo letakheke etintfweni letiphilako noma umcuba kulomhlabatsi. Loku kumele kulinywe enyangeni ngaphambi kuhlanyelwe kwentela kunika lomcuba sikhatsi kutsi uhlale nekutsi likhula noma nguliphi locale. Lomhlaba kudzinga bese uyahlakulwa evikini ngaphambi kwekuhlanyela kwentela kususa lolukhula futsi bese kwenta lendzawo yetitjalo ibelula. Itsambe kuze kubengulapho kulesitjalo-lesivundzisiwe kanye netintfo letitfoliwe ngelilanga noma mabili ngaphambi kwekuhlanyela leparsley.

Simo Selitulu

iParsley ihluma kancono esimeni selitulu lesisemkhatsini wa 14°C na 26°C. Idzinga kukhula kwesimo semhlabatsi wa 15 kuya ku 20°C. lesitjalo asivumelani nesitfwatfwa kancane.

Indzawo Yekuhlanyelela

Kwentela umkhicito wekutsengisa letinye tetindzawo tekuhlanyela iparsley ngunati: iBanquet, iCampion, iEvergreen, iItalian curled, Italian Flat, iMoss, iPagoda ne Triple Curl
Kubalulekile kufuna lwati ngekulungiselela kulima kunkampani yetinhlanyelo ngekutsi nguyimphi inhlobo lelungele simo kanaye nemakethe lebukiwe.
Kubalulekile kwati lemakethe ye parsley ngaphambi kwekuyikhicita.

Translated by Phindile Malotana