Pšalo ya Parsley

© Louise Brodie

Phatlalatšo

Phatlalatšo ya parsley e tšwa go peu fela.

Mokgwa wa go Bjala

Pšalo ya peu le dibjalwana tše nanana tša parsley e dirwa ka diatla le metšhene. Gaša dipeu tše e ka bago tše 50 ka metara wo tee go direing go netefatša gore parsley e ema ka botlalo. Ka morago o swanetše go sega sebjalo go monola wo nyakegago.

Katologanyo

Dibjalo di swanetše go ba le sekgoba sa go lekana 10 cm le 20 cm ka direi tša 30 cm ntle. Go lekana dibjalo tše 450 000 go 300 000 tša parsley godimo ga hektare. Go swanetše go ba le direi tše tlogelwago tša ditrekere gammogo le kgašetšo le ditlhamo tša puno.

Nako ya go Bjala

Bjala dipeu tša parsley mathomong a seruthwane gomme o leke go fetiša tšhwaane e fetilego. Le ge e le gore parsley e kgona go kgotlelela tšhwane go kaone go efoga ge di sa go thoma go mela. Mo Afrika Borwa k emo. Mo mafelelong a selemo le marega, goba ya mathomong a lehlabula pšalo ya dibjalo e ka dirwa ka go mo mathomong a seruthwana goba nakong ya marega.

Nako ya go Bjala

Dira dibjalwana tše nanana tša parsley ka gare dikhaponetaeoksaete mo kgweding ya June le Julae. Se se tla hwetša dibeke tše mmalwa ka nako ya tšweletšo. Bjala dimpšanyana ge di le 15 cm ka botelele. Se se ka dirwa magareng ga Agostose.

Kgolo

Go tšwa go nako ya dipeu di bjalwa go ya go mathomong, puno e ka dirwa go dibeke tše lesomepedi. Morago ga fao parsley e ka bunwa ga raro goba go feta. Sega parsley 15 cm godimo gam mu go dumelela thito ye lekana le letlakala le tee goba matlakala mabedi gore a gole. Nako ya bobedi ya go buna e swanetše go ba dibeke tše ka bago tše hlano le beke ye nngwe le nngwe ya bohlano ka selemo.

Nontšho

Nontšha go ya ka tlhophollo ya mmu pele ga pšalo. Diriša palo e ka bago a 200 kg ya 3:1:5 pele ga pšalo ka godimo ga mmu wa 10 cm. Palo ye lekanago ya 3:1:5 gape, le ka gašwa mo direing tša dibjalo ge dibjalo tša parsley di le 20 cm godimo, e swanetše go lekana go fihla puno ya mathomo. Gaša palo ye e swanago ya 3:1:5 ka morago ga puno ye nngwe le ye nngwe. Dijo tša Foliar di kgona go tšwetša pele matlakala a phetšego gabotse.

Nošetšo

Parsley e na le medu ya go iša fase ka fao e huetšwa tlhaelo ya monola. Ka fao go bohlokwa kudu go tlogela mmu mo maemong ao mohuta wa mmu. Tsenya monola wa tlhokomelo. Kgatelelo e tla fokotša kgolo gomme e be e tšweletša matlakaleng a mannyane.
Parsley e ka nošetšwa ka go gaša goba ka drip. Le ge go le bjalo drip e kaone ka ge e dira gore matlakala a ome gomme ditšharatšhara di senya dibjalo tše boleta. Matlakaleng a kolobilego a ka hlola fankase. Go ya ka boso le themperetšha parsley tše 3e hloka palo ya nošetšo e ka bago 35 go 40 mm ka beke. O swanetše go phatlalatša dinošetšo go pedi tše tharo goba dibeke tše pedi. Mo mmung wa sehlaba nošetšo e ka nyakega gantši, bjalo ka letšatši la bobedi le lengwe le le lengwe. Khupetšo e a eletšwa ka ge e fokotša moyafalo. E laola le mengwang e tšwelelago mmung. O ka diriša khupetšo ya plastiki goba ya tlhago.

Translated by Lebogang Sewela