U Tavha Parsley

© Louise Brodie

U Tavha

I tavhiwa nga mbeu fhedzi.

Kutavhele

Unga i tavha nga zwanda kana nga mitshini. U tshi khou i tavha u nga tavha mbeu dza 50 nga mithara uri dzi kone u tou ima zwavhudi. U nga kona u zwitahulela nga murahu arali dzo tsitsikana.

U Siana

Zwimela zwi fanela u siana 10 cm kha dzi row dzine dza vha 20 cm uya kha 30 cm kule na kule. Hu fanela u sia na ndila u itela vhashumi na zwishumiswa zwa u fafadzela zwi kone u fhira.

Tshifhinga Tsha U Tavha

U fanela u itavha mathomoni a Lutabvula u fanela u shavha murotholo wa u fhedza. Naho i tshi kona u kondelela murotholo wo kalulaho, u fanela u shavhiwa musi i tshi kha di vha thukhu. Afrika Tshipembe ndi vhukati ha nwedzi wa Thangule. Kha vhupo vhune vhuria hu vha hu vhukati, ha vha na tshilimo tsho no da u lenga. Unga kona u tavha mathomoni aLutabvula, kana vhukati ha vhuria.

Tshifhinga Tsha U Tavha

Unga ita zwiraba zwahone greenhouse nga nwedzi wa Fulwi na Fulwana. Zwi do vha zwi tshi khou hula nga tshifhinga tshituku tsha u bveledza. Wa kona u zwi bvisa musi zwo no hula u swika kha 15 cm u lapfa. Hezwi unga zwiita vhukati ha nwedzi wa Thangule.

Tshifhinga Tsha U Hula

U bva nga tshifhinga tshine ha vha ho tavhiwa ngatsho hu vha u vhege dza 12. Unga kona hafhu u i kana zwo no swika luraru kana luna. U nga i thukhula nntha ha 15 cm. U nga dovha hafhu wa kana nga murahu ha vhege thanu, nahone u swika tshilimo tshi tshifhela.

U Nyora

U nyora uya nga ha vha divhi vha mavu zwi fanela u itwa hu saathu tavhiwa. U nga shumisa 200 kg ya 3:1:5 u saathu tavha kha mavu a nntha 10 cm. Zwine zwa fana hafhu zwa 3:1:5, nga matungo a zwimela musi yo no hula u swika kha 20 cm uya nntha. Wa dovha hafhu wa shela zwine zwa fana 3:1:5 nga murahu ha musi ho vha na u kana. Na u tenda u liwa ha matari ahone ndi zwavhudi zwi ya tutuwedza.

U Sheledza

Ina midzi ine yavha uri yo tsa, zwine zwa amba uri iya vha na mutsiko arali i sa khou wana madi. Ndi zwavhudi u dzula wo tola mavu a u uri u kone u vhona na lushaka lwa mavu. Mutsiko u ita uri isa hule zwavhudi na u sa kona u bveledza zwithu zwine zwa vha zwavhudi.
Unga kona u i sheledza nga zwa drip. Drip ivha yone ine yavha ya khwine i ita uri na matari adzule o oma ngauri zwa u fafadzela zwi nga tshinyadza matari matuku. Nahone zwa thaba zwi nga ita uri hu sine. Zwi tshi khou bva kha mutsho i nga toda u sheledzwa zwine zwa swika 35 uya 40 mm nga vhege. Ndi zwavhudi u sheledza ngaurali luvhili kana luraru nga vhege. Kha mavu ane avha uri ana mutavha u fanela u sheledza nga murahu ha duvha lithihi. Hezwi zwithusa na kha u langa tshene.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe