Ku Byala Parsley

© Louise Brodie

Ku Byariwa ka Mbewu

Swimilani swa parsley swibyariwa kusuka eka mbewu ntsena.

Ndlela Yobyala

Kubyariwa ka swimilani swa parsley xikan’we naku byariwa ka mbewu hiyoxe swiendliwa hi mavoko kumbe kutirhisiwa muchini. Byala kwalomu ka 50 wa mbewu kuya hi mitara eka ntila kuva u tiyisisa leswaku kuva nakutshamiseka ka parsley. Simula endzhaku leswaku utaya byala kuya hilaha ulavaka leswaku yitlhumisa xiswona.

Xipesi

Swimilani swifanele kuva swivekiwa eka xipesi xa 10 cm hiku hambana eka mintila leyinga exikarhi ka 20 cm na 30 cm kusuka eka yin’wana. Leswi swi endla kwalomu ka 300 000 kuya eka 450 000 wa swimilani swa parsley hi hectare. Mintila yifanele kuva yisiyiwa leswaku teretere xikan’we na switirhisiwa swin’wana swa mfafazelo na ntshovelo swita kota kuhundza.

Nkarhi Wobyala

Byala mbewu ya parsley emasunguleni ya ximunwana naswona u ringeta ku papalata gwitsi rohetele ra xixika. Hambi leswi parsley yinga chaveki gwitsi swina nkoka kuva gwitsi ripapalatiwa loko swimilani swaha mila. E Afrika dzonga leswi swivakona exikarhi ka August.
Eka tindzhawu letingana xixika xoka xingari na matimba, emakumu ka ximumu kumbe masungulo ya xixikana ku byariwa swinga endliwa leswaku kutava na ntshovelo emasunguleni ya ximunwana kumbe hi tinhweti ta xixika.

Nkarhi Waku Byariwa

Endla swimilani swa parsley endzeni ka greenhouse exikarhi ka nhweti ya June na July. Leswi swita vuyerisa hi mavhiki ya nkarhi wantshovelo. Simula swimilani uya byala loko swiri kwalomuya ka 15 cm hiku leha. Leswi swingaha endliwa nale xikarhi ka nhweti ya August.

Nkarhi wo Kula

Kusukela eka nkarhi lowu mbewu yibyariwaka kuya eka ntshovelo wosungula swinga endliwa endzhaku ka khume mbirhi wa mavhiki. Endzhaku kasweswo parsley yinga tshoveriwa ka nharhu kuya ka mune kutlurisa. Tsema parsley hileka 15 cm kusukela e henhla ka misava kupfumelela tshindi ma tluka rin’we kumbe mambirhi leswaku yata tlhela ya hluka. Nkarhi waku tshovela nakambe wufanele kuva kwalomu ka ntlhanu wa mavhiki kutani endzhaku ka ntlhanu wa mavhiki yan’wana na yan’wana eka ximumu hinkwaxo.

Ku Nonisa

Nonisa kuya hi leswi misava yinga hlahluvisiwa xiswona loko kungase byariwa. Tirhisa kwalomu ka 200 kg ya 3:1:5 loko kunga se byariwa eka 10 cm ya misava yale henhla. Nhlayo leyi ringanaka ya 3:1:5 nakambe, yi cheriwa etlhelo ka swimilani emintileni ya swimilani swa parsley loko swiri kwalomu ka 20 cm hiku leha, swifanele kuva swiringanerile kuya fikela eka ntshovelo wosungula. Chela nhlayo leyi ringanelaka ya 3:1:5 endzhaku ka ntshovelo wun’wana na wun’wana. Foliar feeds nayona yikahle swinene ku hlohletela foliage ya kahle.

Ncheleto

Parsley yina timintsu letinga entangiki naswona leswi swiendla leswaku yichava ntshikelelo wa ndzhongo. Leswi swi endla leswaku swiva na nkoka ku tiyisisa leswaku misava yitshama yirikarhi yitsakama kuya hileswi swinga tsundzuxiwa hikona kuya hi muxaka wa misava. Vekela ti moisture readers leswaku titshama tirikarhi tilanguta ndzhongo. Ntshikelelo wuta endla leswaku swimilani swinga kuli hiku hatlisa naswona swita humesa ntshovelo wuntsongo.
Parsley yinga cheletiwa hiku tirhisa sprinkler kumbe drip. Drip hambiswiritano yi kahle swinene hikuva yitiyisisa leswaku matluka yanga tsakami naswona ti sprinklers tinga onha swimilani leswintsongo. Matluka lawa ya tsakamaka yanga vanga leswaku kuva na fungus. Kuya hi maxelo xikanwe na mahiselo, parsley yilava kwalomu ka 35 kuya eka 40 mm wa ncheleto hi vhiki. Ku tsundzuxiwa ku hangalasa ncheleto eka kutlula kambirhi kuya eka nharhu wa ncheleto hi vhiki. Eka misava leyingana sandi ncheleto wunga laveka kwalomu ka siku ravumbirhi rinwana na rinwana. Ku ndlaleriwa swa hlohleteriwa tani hi leswi swihungutaka kuhaha ka mati kusuka emisaveni. Leswi swita pfuna naku lawula kumila nhova. Ku ndlaleriwa hi plastiki kumbe nhova swinga endliwa.

Translated by Ike Ngobeni