Itseleleka njani ligciwane le Coronavirus

Kukhona nje intfo yinye lokumele uyivisise ngekutsi i-Covid-19 coronavirus Ligciwane le corona litselelana njani.

Ligciwane le coronavirus ligciwane lemndeni lomkhulu lelingaba kugula lokuhambela kusuka kumkhuhlane lowatiwako kuya etifeni letinkhulu letifana ne Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kanye ne Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Leligciwane litseleleka ngesikhatsi lamatfonsi (kumuntfu logulako – kukhwehlela noma kuthimula), kufika emehlweni akho, emphumulweni nasemlonyeni.

Ngako, nawubona umuntfu lokhwehlelako noma lothimulako noma logulako, ungakhetsa kutsi:
Ukhweshe kuloyomuntfu ngesigaba. (0.5m kuya ku 2m kutokugcina uphephile kulamatfonsi lamakhulu).
Balekela sicumbi. (Bantfu labavele banaleligciwane labakhombisa letimphawu, kepha basengatseleleka).

Ngalesinye sikhatsi umuntfu ematse emuntfu loguako angatfola letinye tintfo – tandla, iminyango, tintfo letincane, tinkomishi, emapheni, tintfo tekubambelela ngetandla kanye netipunu, imikhwa.

Futsi nawutsintsa nomayini yaletintfo ngesiphosiso, bese utsintsa buso bakho, ihlikihla emehlo noma buso bemuntfu lomutsandzako, ingahle nonkhe nigule.

Translated by Phindile Malotana