Ibhebhetheka njani I-Coronavirus

Yinye kwaphela into ekufanele uyizwisise ngokobana ibhebhetheka njani i-COVID-19 coronavirus.

Ama-Coronaviruses amundeni omkhulu weemvunya ebangela ukutheleleka kokugula kokuphefumula kusukela emgomanini ukuya emagulweni ayingozi afana ne-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kunye ne-Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Umvunya lona ubhebhethela lokha amathosi (asuka emntwini ogulako - ngokukhohlela nofana ukutshimula) angena emehlwenakho, epumulweni, kunye nemlonyeni.

Ngalokho, nangabe ubona umuntu akhohlela/ atshimula/ agula, ungakhetha uku:
Ungahlelela kude naye. (0.5m to 2m ingakwenza uvikeleke emathosini amakhulu).
Balekela ukuhlala newoma labantu. (Abantu abasulelekileko bangahlala bangatjengisi amatshwayo, kodwana okusalako basulelekile).

Kwesinye isikhathi amathe womuntu ogulako angangena kwezinye izinto- izandla, iminyango, iinsetjenziswa, amabhigiri, emapenini, ama-handrails kunye neengobhweni.

Begodu nangabe ubamba okhunye kwalokhu ngephutha, bewubambe nobuso bakho, uhlikihle amehlo nofana ubuso balabo obathandako, kungenzeka bona noke nigule.

Translated by Busisiwe Skhosana