Ka Moo Twatši ya Coronavirus e Phatlalalago

Go na le selo se tee fela se o swanetšego go se kwešiša ka moo tswatši ya Coronavirus COVID-19 e phatlalalago.

Diwatši tša Corona ke lapa le legolo la ditwatši leo le ka hlolago malwetši a go hema go tloga go phefo e tlwaelegilego go ya go malwetši a šoro a go swana le Bolwetši bja go Hema bja Naga Bogare (MERS) le Bolwetši bja šoro bja Go Hema (SARS).

Twatši e phatlalala ge marotholatšana a (go tšwa mothong yo a babjwago - a gohlola goba go ethimola), ge a kopana le Mahlo a gago: nko le molomo.

Ka fao,ge o bona motho yo a bonagalago a gohlola/ go ethimola/lwala,o ka kgetha go:
Boloka bokgole bja gago. (0.5m go ya go 2m e tla swara o šireletšegile go tšwa marothoding a magolo).
Efoga mašaba. (Batho bao ba fetetšwego ba ka kgona go se bontšhe dika, eupša ba sa fetetša).

Ka nako tše dingwe, mare a motho a babjwago a ka fihla dilong tše dingwe - diatleng, mabati, didirišwa, dikomiki, dipene, maitšhwareletšo a diatla le dibjana.

Gape ge kgwatha le se sengwe le se sengwe sa dilo tše ka kotsi, gomme wa kgwatha sefahlego sa gago, go fogohla mahlo a gago goba sefahlego sa bao o ba ratago ba gago lebanego, le ka babjwa ka moka ga lona.

Translated by Lawrence Ndou