Ndila dzine Coronavirus ya Phadalala Ngayo

Ndi tshithu tshithihi fhedzi tshine vha fanela u tshi pfesesa nga ha u phadalala ha COVID-19 Coronavirus.

Coronaviruses ndi zwitshili zwa muta muhulwane zwine zwi ya kwama nga maanda na u fema zwine zwa fana na ubva kha u rothola hune ha vha uri ho doweleya uya kha zwine zwa vha uri ndi vhulwadze u fana na Middle East Respiratory Syndrome (MERS) na Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Tshitzhili tshi phadalala musi hedzi dzi droplets (dzine dza bva kha muthu ane a khou lwala-u hotola kana u atsamula) zwi tshi nga dzhena kha: mato, ningo na mulomo wanu.

Zwino, arali wa nga vhona munwe muthu atshi khou hotola/ u tasamula/ u lwala unga kona u nanga kha u:
Ubva kule nae. (0.5m uya kha 2m zwi nga u thusa kha dzi droplets dzine dza vha uri ndi nnzhi).
U fanela u shavha fhethu hune ha vha uri ho dala. (Vhathu vhane vha vha na vhulwadze vha nga vha vha sina dzi tsumbadwadze, fhedzi vha ya kona u shata vhanwe).

Tshinwe tshifhinga mare a muthu ane avha uri u khou lwala anga wela kha tshinwe tshithu sa - zwanda, munango, zwishumiswa szi khampu, zwa u nwala, handrails na zwishumiswa.

Arali wa nga kwama zwinwe zwa hezwi zwithu naho hu si nga khole, wa fhedza wa kwama khofheni kana ha vhafunwa vhau ni nga lwala nothe.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe