Cinsaut

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iCinsaut noir yiwayini yeligilebisi lesetjentiswa ekukhiciteni liwayini lelibovu kanye neletimbali, kepha nemabrandy kanye nema port. Labacatulula ema DNA bavete kutsi ingabayintfwasahlobo ye Rivairenc. Lokuvela noma lokuvetwa kwalalabanye Batali kusengakacaci kahle.

Lapho Ivela Khona

iCinsaut noir yinhlobo yase Mediterranean. Soloku yakhicitwa eningizimu yase France, ikakhulu esigodzini sase Languedoc-Rousillon, kusuka emkhatsini wemnyaka wa 1600, ngekwenhloko iligilebisi lekuhlanganisa.

Emagama Lamanye

Inemagama lamanengi, na Cinsault njengeligama lelatiwako. Beyatiwa nge Hermitage la Ningizimu Afrika, kwaze kwaba lapho Dokotela Abraham Izak Perold wase Stellenbosch University ngemnyaka wa 1927 abonisa kutsi yona leyonhlobo ye Cinsaut noir yase ningizimu ye France.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Lenhlobo ikhicitiwe la Ningizimu Afrika kusuka ngemnyaka wa 1850 yase yenta umgogodla wefemu yewayini lebovu kwaze kwaba ngumnyaka wa 1960 ngenca yemndlandla wekukhicita lokusetulu. Kwekucala, yayisetjentiselwa ekukhiciteni incumbi yeliwayini, kepha muva lenye yetinhlobo tala Ningizimu Afrika lesetulu.

Yahlanyelwa kakhulu lenhlobo yeliwayini lelibovu sikhatsi lesidze, ngetulu kwesikhatsi lesisitfupha lamavini ahlanyelwe kwalamanye lasitfupha etinhlobo teliwayini lelibovu ngemnyaka wa 1976.

Lenhlobo nobakunjalo yawa/yaphuma kuletitsandvwako ngesikhatsi sa 1960 njengoba labahlanyela liwayini banaka kakhulu ekukhiciteni liwayini lelisetulu, lokwakhokha iCabernet Sauvignon, Shiraz kanye nePinotage kungetela ne Cinsaut noir kusuka esikhundleni sayo njengalehlanyelwa kakhulu.

Lenhlobo seyibunandzi bekuvuselelwa esikhatsini seminyanga lembalwa njenge lusha lalabakhulisa liwayini labacala kubona tindlela letinsha kanye nendlela yekukhicita liwayini le Cinsaut, kukhomba kutsi lenhlobo inemandla ekukhicita emawayini lamnandzi lasecophelweni lelisetulu uma anakekelwa kahle.

Lendzawo lelapho kukhicitelwa khona ayikachubeki ngekwehluleka noma ngekwala, ngale Cinsaut namuhla lemelele ngephansi kwemaphesenthi lamabili endzawo yonkhe iphelele lapho kukhicitwa khona liwayini lemagilebisi. Ngemnyaka wa 1925, yahlanganiswa ne Pinot Noir kwentela kukhicita luhlono lolungilo lwase Ningizimu Afrika, Pinotage.

Tindzawo Noma Tigodzi Tekukhicita

iPaar kanye ne Breedekloof inetindzawo letinkhulu ngaphansi kwe Cinsaut noir tekukhicita ilandzelwe yi Swartland, lapho khona ishintjwe yi “Pinot noir” yesigodzi ngenca yemawayini lasetulu lakhicitwe kuyo khona lapho.

Kuhluma/Kukhula

Loluhlobo likhula ngemandla lokusemkhatsini kanye nendlela lemangalisako phindze lencama ledubulako. Ingakhicitwa engadzi yangaphandle noma njengemuvini wasehlatsini. Inelitfuba lekukhicita lelisetulu, kwehlukana emkhatsini welishumi nesitfupha ngema t/ha kuya kumashumi lamabili ema t/ha, kepha kutsela kumele kukaleke uma kubukwe kukhicita liwayini lelisetulu ngelizinga.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa phakatsi kwesikhatsi, kusuka ehhafini wenyanga yeNdlovu Lenkhulu.

Emagungumence

Lamagungumence atsatfwa kutsi makhulu kunalawo alamanye etinhlobo temagilebisi labovu. Anelibala leliluhlata losasibhakabhaka lotopele uma akhicitwe ngaphansi kwendzawo levutsiwe bese aphindze atopele, acishe abemunyama, uma akhicitwe ngaphansi kwendzawo lenemfutfo. Lesigogo sicinile futsi silukhuni, ibe lenyama inejusi.

Emacembe

©Glenneis Kriel
Emacembe ayindingilizi, ahlukene kasihlanu aphindze anelibala leliluhlata lokhanya ngalokusemkhatsini kuya kuluhlata losemkhatsini.

Tilokatane Nemagciwane

Lenhlobo iyincelencele ekushisweni lilanga kanye nemoya losetulu ungenta emagungumence aphuke noma agamuke

Kusetjentiswa

Lenhlobo isetjentiswa ekukhiciteni emawayini eluhlobo lunye, kepha ikakhulu ekungeteni bulula kanye nendlela yekuhlanganisa, lefana ne Carignan, Shiraz kanye ne Grenache.

Kunambitsa/Kuvelela

Loluhlobo lukhicita liwayini lelinambitsa kamnandzi lelinetitsedlwanyana kusukela etitselweni tematje kuya kumagungumence kanye nema hananandza.Translated by Phindile Malotana