Cinsaut

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Cinsaut noir mhlobo wamaderibe wewayini asetjenziselwa ukukhiqiza umhlobo wewayini ebovu kanye nebizwa nge-rose wines, kodwana yenza amabhrendi kanye nama-port. Ukuhlaziya kwehlelo lokuhlola ubuhlobo i-DNA liveza bonyana kungenzeka ukuthi kube uzalwa yi-Rivairenc. Ubunjalo bomzalawo omunye usengakaqinisekiswa.

Imvelaphi/Indabuko

I-Cinsaut noir mhlobo we-Mediterranean. Besoloko ikhiqizwa eSewula ye-France, khulukhulu eemphandeni ze-Languedoc-Rousillon, ukusukela phakathi kweminyaka yango-1600s, begodu begade yande ngeemvango yamaderibe.

Amagamawo Amanye

Umhlobo onamagama amanye amanengi, kuthi i-Cinsault kube mhlobo ojayeleke ngawo. ESewula Afrika begade yaziwa njenge-Hermitage, kufikela lapho u-Dr Abraham Izak Perold weYunivesithi ye-Stellenbosch waqinisekisa ngeminyaka yabo-1927 bonyana umhlobo ofanako ne-Cinsaut noir yesewula ye-France.

Umkhiqizwawo eSewula Afrika

Umhlobo lo begade ukhiqizwe eSewula Afrika ukusuka ngeminyaka yabo-1850s begodu yaba sisekelo khulu ekorenweni yomhlobo wewayini ebovu ukufikela ngeminyaka yabo-1960s ngebanga lamandlayo womkhiqizo ophezulu. Ekuthomeni, begade isetjenziselwa ukukhiqiza amawayini amanengi, kodwana ngokukhamba kwesikhathi yaba yincenye yemivango ephambili yeSewula Afrika.

Begade kumhlobo wamadereibe abomvu atjalwa khulu isikhathi eside, ngokuthi ibemahlandla angaphezu kasithandathu weemvino etjalelwe eminye imihlobo yewayini ebovu esithandathu ephuma phambili ngomnyaka ka-1976.

Nokho umhlobo lo waloba ukuthandwa ngeminyaka yabo-1990s njengombana abatjali bawo baqalelela khulu ekukhiqizeni umhlobo wewayini ebizwa ngama-fine quality wines, lokho kwenza bonyana i-Cabernet Sauvignon, Shiraz kanye ne-Pinotage zawisa i-Cinsaut noir yawiswa ebujameni bayo bokuba sitjalo esitjalwa khulu.

Nokho umhlobo lo wabuye wathola ithabo elivuselelweko eminyakeni embalwa edlulileko njengombana abatjali abatjha bathoma ukuyilinga ngeendlela ezitjha zokukhiqiza iwayini i-Cinsaut, lokho kwaqinisekisa bonyana umhlobo lo unamandla wokungakhiqiza iwayini ephuma phambili nayitlhogonyelwe kuhle.

Nokho umkhiqizo endawenawo waragela phambili wehla, ekubangele bonyana i-Cinsaut namhlanje ibambe amaphesende angaphasi kwamabili kwaphela eendaweni lapho amaderibe akhiqizwa khona. Ngeminyaka yabo-1925, yahlanganiswa ne-Pinot Noir ukukhiqiza umhlobo weSewula Afrika wamambala, i-Pinotage.

Umkhiqizo Eemphandeni

I-Paarl kanye ne-Breedekloof zinomkhiqizo ophezulu we-Cinsaut noir eendaweni zomkhiqizo, yona ilandelwa yi-Swartland, lapho yaphiwa igama i-“Pinot noir” yesiphande ngebanga lomhlobo wewayini ephuma phambili okhiqizwa kiyo.

Ukukhula Nokuthela

Umhlobo lo ukhula ngendlela ephakathi ngokuthi ubeneendlela zawo zokusongana nezamatlhurhelo. Ungakhiqizwa ngendlela ye-trellis system nofana ihlathi lomvino. Inamandla womkhiqizo ophezulu, ohluka ukusuka phakathi kwe-16 t/ha to 20 t/ha, kodwana kufuze inciphiselwe umkhiqizo ukwenzela ukupha amawayini aphuma phambili.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa phakathi nesikhathi sonyaka, ukusuka esiquntwini sokuthoma sakaNtaka.

Amamomori

Amamomorawo makhulu kunalawo womhlobo wamaderibe abomvu. Anombala ohlaza sasibhakabhaka okumnyama nakakhiqizwe ebujameni obunothileko begodu abamnyama khudlwana, pheze bekabe nzima, nakakhiqizwe ngaphasi kobujamo abungasi bukhali. Amakelwawo adege begodu aqinile, kuthi ingaphakathi libe nejuzi.

Amakari

©Glenneis Kriel
Amakarawo arondo, anencenye yesiphetho esiziimpenda begodu anombala ohlaza satjani okhukhanyako.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Umhlobo lo ubuthakathaka ekutjhisweni lilanga kanye namanzi amanengi angabangela bonyana amamomori wakhona aphandlhuke.

Umsebenzawo

Umhlobo lo usetjenziselwa ukukhiqiza imihlobo yamawayini engakavangwa, kodwana ijayeleke ngokufaka ukuthambisa emivangweni, efana ne-Carignan, Shiraz kanye ne-Grenache.

Umnambitho

Umhlobo lo ukhiqiza amawayini athambileko womnuko weenthelo ukusuka eenthelweni ezibizwa ngama-stone fruit ukuya kumamomori kanye nama-pomegranates. Amawayini la alungela ukuselwa eminyakeni emincani.Translated by Johannes Nkosinathi