Cabernet Sauvignon

© Glenneis Kriel

Inchazelo

Le Cabernet Sauvignon liwayini lelibovu lelitinhlobonhlobo letikhule/letihlume ngekutivelela ngekujuba emkhatsini we Cabernet franc kanye ne Sauvignon blanc. Ihlangene nalamanye asemhlabeni ladulile emawayini.

Lapho Avela Khona

Letinhlobonhlobo tibonakala ngatsi takhula/tahluma ngemnyaka wa 1700 eBordeaux, lapho yatfola khona kwatiwa ngekwala kwayo kuma botrytis. Kwatiwa kwawo kwakhulua ngeminyaka yasendvulo yelishumi nesiphohlongo, kubongwa imphumelelo yesifundza noma sigodzi se liwayini le Bordeaux lesasebentisa tinongo letimcoka taso letatiwako ekuhlanganiseni.
Yasuka ekubeni esigabeni sesiphohlongo kuletihlanyelwe ngetinhlobonhlobo emhlabeni wonkhe ngemnyaka wa 1990, kuya kuletihlanyelwe kakhulu futsi letatiwako ngetinhlobonhlobo ngemnyaka wa 2010.

Lamanye Emabito Noma Emagama

Endvulo ngemnyaka welishumi nesiphohlongo eBordeaux belibitwa ngekutsi yi Petit Vidure. Yatiwa futsi ngekutsi yi Petit Cabernet.

Kukhicita eNingizimu Afrika

Kuyangabateka uma iCabernet Sauvignon ifika la Ningizimu Afrika, kepha ibelapha iminyaka lemibili leyengcile noma leyendlulile. Phrofesa Abraham Izak Perold wase Nyuvesi yeStellenbosch ngemnyaka wa 1920 wayitfola kutsi sitjalo lesinhlobonhlobo lesinemandla ekukhokha liwayini lelimnandzi lelicophelo kungakoke kukhetfwa lapho likhicitwa khona. Letinhlobonhlobo tatisetjentiswa ekwakheni luhlobo lunye lewayini, kepha muva lwasetjentiswa ekuhlanganiseni.

Tindzawo noma Tigodzi Lapho Likhicitwa Khona

Le Cabernet Sauvignon nguyona wayini lebovu lehlanyelwako la Ningizimu Afrika. Emavini ayo atfolwa etigodzini letikhicita leliwayini, ngenca ye Stellenbosch ngekuba yindzawo lenkhulu ngekukhicita, ilandzelwe yi Paarl, ne Swartland bese kuba yi Robertson.

Kukhula

Ikhula ngemandla noma ngemfutfo bese ikhokha lugodvo lolucinile. Silinganiso semkhicito singaba ngemasimu lasitfupha kuya kulalishumi nakubili emasimu.

Kuvutfwa

Lamagilebisi avutfwa emkhatsini wesikhatsi sawo, kuya ekupheleni kwenyanga yeNdlovu.

Emagungumence

Letinhlobonhlobo tinemagungumence lamancane, lalula, layindingilizi, lamnyama. Lesigogo sawo sicinile futsi silukhuni, ibelenyama icinile neluvelelo lwetjani.

Emacembe

Lamacembe awo aluhlata lotopele, asemkhatsini ngelinani, atindingilizi letisihlanu nemacembe ato lacitsekako noma lavelela emaceleni.

Tilokatana kanye Nemagciwane

Letinhlobo tiyincelencele emagciwaneni nakumihlwa, kepha ke tiyala ku botrytis.

Kusetjentiswa

La Ningizimu Afrika, le Cabernet Sauvignon yahlanginiswa neluhlobo lunye lemawayini kusukela ngemnyaka wa 1920. Iphindze isetjentiswe etinhlobeni letinengi, lokufana ne Cinsaut noma Shiraz kwentela kutsambisa lama tanini, nema Pinotage kanye naletinye tinhlobo kwentela kukhicita iCape blend, noma iMerlot, iCabernet franc nalokunye lokunengi kwentela kukhicita luhlobo lwe Bordeaux.

Luvelo/Kuvela

Tinhlobonhlobo letinkhulu noma letinengi letifanako tiyakhicitwa la Ningizimu Afrka, letihlukana ngetinhlobo kusukela kumagungumence kuya enhlavini lwetjala, ichokolate, tjani kanye netibhidvo letiluhlata. Ngalokuvamile, ngetulu kwayinye inhlanyelo itjwalwa ensimini yinye kwentela kukhulisa leliwayini.

Translated by Phindile Malotana