Cabernet Sauvignon

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Cabernet Sauvignon kumhlobo wamaderibe wewayini ebumvu eyenziwe ngokuzikhethela nokuhlanganiswa kokusebenzisa i-Cabernet franc kanye ne-Sauvignon blanc. Injalo nje ihlotjaniswa khulu namawayini abiza imali ephezulu ephasini zombelele.

Indabuko/Imvelaphi

Imihlobohlobo le kubonakala kwanga yenziwa ngenginyaka yabo-1700s e-Bordeaux, begodu kulapho yafunyana idumo khona khulu ngebanga layo lokukghona ukuzivikela ekubanjweni kubola okubangwa nofana okubizwa nge-botrytis.
Isithunzi sayo nokuthembeka kwakhulu khulu ngesikhathi se-18th Century, ngalokhu kuthokozwa khulu ipumelelo eyalethwa yi-Bordeaux wine region ezayisebenzisa njengesithako emvangwenabo edume khulu. Umhlobo lo uthome njengesithelo esihlangana nezibunane ezitjalwa khulu emhlabeni zombelele ngeminyaka yabo-1990s, ukuya esithelweni esitjalwa khulu nesidumileko ngomnyaka ka-2010.

Amanye Amagamawo

Ngesikhathi se-18th Century e-Bordeaux begade ibizwa bonyana yi-Petit Vidure. Begodu yaziwa nangokuthi yi-Petit Cabernet.

Umkhiqizwawo eSewula Afrika

Akunaqiniso elipheleleko lokobana i-Cabernet Sauvignon ifike nini eSewula Afrika, kodwana kubonakala kwanga begade ikhona enarheni le amasentjhuri amabili adlulileko. UPhrofesa Abraham Izak Perold weYunivesithi ye-Stellenbosch wayitshwaya ngomnyaka ka1920s njengesithelo esilinywako nesinamandla wokukhiqiza umhlobo wewayini esezingeni eliphezulu bewaphakamisa bona ikhiqizwe.
Umhlobo lo wathoma ngokusetjenziselwa umhlobo owodwa wewayini, kodwana ngokukhamba kwesikhathi wasetjenziswa ngeenzathu emivangweni ehlukeneko.

Umkhiqizo Weemphande

I-Cabernet Sauvignon imhlobo wesithelo sewayini ebomvu etjalwa khulu eSewula Afrika. Umhlobo wewayini ebizwa i-Vineyards utholakala koke lapho kukhiqizwa khona iwayini, kuthi i-Stellenbosch ibenesibalo esikhulu somkhiqizo, ilandelwe yi-Paarl, Swartland kanye ne-Robertson yalokha.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Isithelwesi sikhula ngendlela ekulu begodu sikhiqiza iingodo ezidege neziqinileko. Isibalo somkhiqizo sibalelwa ukuka ku-6 t/ha ukuya 12 t/ha.

Ukuvuthwa Kwawo

Amaderibe la avuthwa phakathi kwesikhathi sehlobo, ukuyela ekupheleni kwenyanga kaNtaka.

Umomori

Umhlobo lo unamamomori athambileko, arondo nanombla onzima. Amakelwawo adage begodu aqinile, kuthi ingaphakathi nalo liqinaqine belibe namatshwayo womnambitho wotjani.

Amakari

Amakari anombala ohlaza satjani okumnyama, ubukhulu besilinganiso esiphakathi, arondo begodu anencenye yesiphetho esincophileko.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Umhlobo lo waziwa ngokuba buthakathaka naziza ekuthuthumbeni nekutjhwabeni ngaphambi kwesikhathi, kodwana ukghona ukuzilwela ekuboleni okwaziwa nge-botrytis.

Umsebezawo

ESewula Afrika, i-Cabernet Sauvignon begade ihlotjaniswa khulu nomhlobo okhamba phambili wewayini ukusuka ngeminyaka yabo-1920s. Injalo nje isetjenziswa nakeminye imivango, efaka hlangana i-Cinsaut nofana i-Shiraz ukwenzela ukuthambisa i-tannins, kanye ne-Pinotage and kanye neminye imihlobo esebenze ukukhiqiza umhlobo obizwa nge-Cape blend, nofana i-Merlot, Cabernet franc nezinye ukukhiqiza umhlobo obizwa nge-Bordeaux-style blend.

Umnambitho

Isibalo esiphezulu sazo sikhiqizwa eSewula Afrika, ukusuka kezomhlobo nofana umnambitho wamamomori ukuya ku-liquorice, chocolate, grassiness and kanye ne-green peppers. Kujayeleke bonyana kutjalwe idlanzana lemithi le ehekthareni eyodwa ukwenzela ukukhuphula isibalo kanye nokuhlukahluka kwamawayini.

Translated by Johannes Nkosinathi