Cabernet Sauvignon

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Cabernet Sauvignon ke beine ya mohuta wo hubedu, e tšweletšegare ga sefapano sa Cabernet franc le Sauvignon blanc. E tswalanya le dibeine tše dingwe tša go tura mo lefaseng.

Tlholego

Mohuta wo o bontšha o tšweletše ka mongwaga wa 1700s kua Bordeaux, ke mo e hweditšego tumo ka lebaka la gore e na le twantšho go botrytis. Tumo ya mohuta wo e ile ya gola ka ngwagakgolo wa I18, tebogo e ya go katlego ya selete sa beine sa Bordeaux seo se ilego sa e šomiša bjalo ka setswaki sa yona se se bohlokwa go motswakong wa yona wa go tuma.
E ile ya namelela ka ngwaga wa 1990, ya tloga nomorong ya seswai ya ba mohuta wo bjetšwego le wo o tumilego gagolo kudu mo lefaseng kamoka ka ngwaga wa 2010.

Maina a Mangwe

Ka ngwagakgolo wa 18 kua Bordeaux e be e bitšwa Petit Vidure. E tsebega gape e le Petit Cabernet.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Ga go tsebege gore Cabernet Sauvignon e fihlile neng mo Afrika Borwa, e fela o kare e be e le mo Afrika Borwa dingwagakgolo tše pedi. Profesa Abraham Izak Perold wa kua yunibesithi ya Stellenbosch ka ngwaga wa 1920 o e tsebiša bjalo ka cultivarka bokgoni bja go tšweletša dibeine tša khwalithi ye botse ka fao o ile a digela tšweletšo ya yona.
Peleng, mohuta o be o šomišwa tšweletšo ya mohuta wa beine o tee e fela mafelelong o ile wa šomišwa bjalo motswako.

Selete sa Tšweletšo

Cabernet Sauvignon ke mohuta wo mohubedu wa beine yo o bjetšwego kudu mo Afrika Borwa. Dirapa tša merara di hwetšagala dileteng kamoka tša go tšweletša beine. Stellenbosch ke lona lefelo le legolo la tšweletšo e be go latelaPaarl, Swartland le Robertson.

Go gola

E gola ka maatla e bile e tšweletša legong le thata. Palogare ya tšweletšo e ka ba 6 t/ha to 12 t/ha.

Go Butswa

Merara e butswa morago ga nako ka gare ga sehla go ya mafelelong kgwedi ya Matšhe.

Dithetlwa

Mohuta wo o na le di dithetlwa tše nnyane tša, tše boleta gomme sebopego sa nkgokolo ke mmala wo moso. Letlalo le na le makgwakgwa e bile le tile, mola nama le yona e tile le phapantšho ya tatso e tala.

Matlakala

Matlakala ke a matala a na le bogolo ba ka magareng le sebopego sa nkgokolo le mathoko a matlhano gomme mathoko a gona a wela.

Pests and Diseases

Mohuta wo o bokoa go phetelo ya maboya e golago mo sebjalong le go mafofeng a sebjalo, e fela e na le twantšho go botrytis.

Šomišo

Mo Afrika Borwa, go thoma ka ngwaga wa 1920, Cabernet Sauvignon e tswalanya le dibeine tša maemo. E šomišitšwe gapa metswakong ya go fapana, ya go swana le Cinsaut goba Shiraz go dira (modu) tannins o be boleta ka Pinotage le mehuta e mengwe a go tšweletša motswako wa Kapa gobaMerlot, Cabernet franc le tše dingwe tša go tšweletša setaela sa motswako sa Bordeaux.

Tatso

Mafahla a matši a tšweletša mo Afrika Borwa, a na le menkgo le mohlodi wa go fapana go swana go thoma dithetlwa go fihla ka liquorice, tšokolete, bjang le pherefere e tala. Ka tlhago lefahla le tee le a bjalwaka sekwere go oketša kitlano ya dibeine.

Translated by Lebogang Sewela