Manyoro a Tlolwane

©Marinda Louw

Manyoro a bopa motheo wa bolemirui bja tlolwane. Sebopego le boleng bja manyoro bo tla huetša boleng le poelo ya dibjalo tša tlolwane. Go bohlokwa kudu gore boleng bja manyoro gore bo swane, le ge go le bjalo, go tšwela pele go tšweletša boleng bja maemo a godimo a tlolwane ke se tlhohlo gomme e hloka bokgoni.

Ka Aforika Borwa, bontšhi bja balemirui ba tšweletša tlolwane ya bona. Ka Yuropa le dinaga tše dingwe, ditirelo tše kgolo tše kgethegilego kudu di dira manyoro a lebanego thwii le balemerui ba tša kgwebo.

Go Dira Manyoro a Ditlolwane

©Marinda Louw

Manyoro a boleng bjo bobotse ke karolo ye bohlokwa ya leboo la go bjala ditlolwane gomme a swanetše go ba le ditswaki tše botse le go šomiwa ka botlalo go tšwa mathomong. Go na le metswako ye mentšhi ntši ya manyoro le go dira lenaneo le theilwego godimo ga ditirelo tše di lego gona ka polaseng ye nngwe le ye nngwe. Ka mo fase ke mohlala o tee.

Ka Aforika Borwa, manyoro a ditlolwane a dirwa ka furu ya korong, manyoro a dikgogo le meetse. Tšipsamo gape le yona e tlaleleditšwe go kaonafatša sebopego, mafelo mo gare ga pH le go thuša tokollo ya amonia ka manyorong.

Tšhomišo ye tlwaelegilego ke furu ya 1 000 kg (diteng tša monola wo o lego 15%), 800 kg ya ditšhila tša dikgogokgadika, (monola 40%, naetrotšene 4%) le 85 kg tšipsamo.

Dikota tše kgolo di a kolobetšwa botse matšatši a mahlano go ya go a selelago, morago ga fao di a robiwa gomme tša hlakanywa le mmutele o mongwe. Ka morago di dirwa ka mela le go omišwa matšatši a mmalwa, mmutele ka moka o tlaleleditšwe ka go realo.

Tshepedišo ya go dira manyoro e akaretša tshepetšo ya go tswaka ditswaki, go omiša le go a nošetša ka tshepedišo ya go thoma. (Go omiša ya go thibela sephedi sa go se nyake oksitšene). Bjalo ka ge tshepedišo ya go dira mmutele e tšwela pele, thempheretšha e thoma go gola go fihla go 70℃.

Ka morago dibeke tše ka bago tše tharo, manyoro a bedišwa le ka mo tshepedišong ye, naetrotšene e fetolelwa ka proteine ye e lego mothopo wa dijo ya ditlolwane tša mašobana go gola go ya pele.

Ge manyora a ditlolwane a lokile, a tlatšwa ka dišelofong goba ka mekotleng pele ga ge a hlabelwa le bofase bja tlolwane.

Manyoro a Tlolwane a Šomišitšwego

Morago ga puno, phapoši ya go godiša e bolawa ditwatši ka phufudi gomme manyoro a šomišitšwego a tlošwa ka polaseng. Manyoro a tlolwane a šomišitšwego ke manyoro a rategago ka serapaneng eupša go eletšwa go tšwela pele go a nontšha ka nepo ya go hlahlamolla sedirišwa sa dibolang. Manyoro a tlolwane a tlaleletša ka dibolang ka mabung go oketša bokgoni bja go boloka meetse le go aba sedirišwa sa dimaekropo ka mabung go di ja. Se se tla lokolla phepo ye e notleletšwego ka manyorong.

Translated by Lawrence Ndou