Bolemerui bja Therafole ka Aforika Borwa

©Woodford Truffles

Temothuo ya thrafole ka Aforika Borwa ke intasteri ye nnyane eupša e a gola, e išitše šedi ka tšweletšong ya bontšhi therafole ya boso ya Sefora ye amegago le mehlare wa ouku. Ke kgwebo ya tša bolemiurui bja setegeniki kudu gore yeo e nyakago maemo a bosa fodilego, mehlare ya ouku e a hlabelwa, go se fele pelo le dimpša tša go sunetša tše hlahlilwego.

Go Lemarua Ditherafole Bjang

Go bjala ditherafole go theilwe godimo ga theknolotši ye lego gona ya go hlabela mehlare ya go swara le mašobana a mouta wa therafole, yeo e direrago ka fase ga maemo ao a laotšwego kudu.

Go bjalwa ditherafole le go hloma seripa sa naga moo ditherafole di bjalwag gona maemo a bosa a swanetše go ba a lokilego. Ka Aforika Borwa, ditherafole di ka bjalwa ka mafelong ao a go tonya go lekane; thempheretšha ya palogare ya bošego le mosegare (marega) e swanetše ya 8°C. Dilete tše maleba tša go akaretša mafelo a ka Kapa Bodikela, Kwazulu-Natala le Nagagare, Dullstroom/Machadadorp le go dikologa Clarens.

Mohuta o mongwe le o mongwe wa mabu o loketše ditherafole, eupša kelelatšhila ga e na poledišano. PH ya mabu e swanetše go fokotšwa go ba 7.9 le nošetšo (go hlongwa pele ga pšalo) e swanetše go thekga pula le go hwetšagala ga meetse ka palomoka ya 4 000 go ya go 6 000 m 3 ka ngwaga.

Dibjalwana tša mehlare e itšego (tše amanago le mehuta ye e itšego ya ditherafole tšeo di tlogo bjalwa ka moo lefelong leo) di hlabelwa ka mašobana a therafole, tšeo di le go ‘peu’ ya mouta. Go tloga fao dibjalwana di a dumelelwa go gola ka mafelong a omilego.

Ka go ka ba dikgwedi tše 18 ka morago ga go hlabelwa, ‘mehlare ya ditherfaole’ di a bjalololwa ka dirapapaneng tša dikenywa le ka bonyane mengwaga ye mengwe ye mene e tla feta pele ditherafole di ka bunwa kgauswi le medu ya mehlare.

Ka Aforika Borwa, mehlare ya Seisimane le diouku tša mohlakmotala di a šomišwa ka bolemeruing bja go terafole. Go ya ka Volker Miros wa ka Woodford truffles, mehlare ya Hazel, ga e a šomišiwa. ‘Le ge e le gore e tšweletša ditherafole ka pela, tshepedišo ya go tloša mahlogedi (mahlogedi a tšwago go tšw bofaseng bja kutu) ya go tliša mošomo o mongwe o o okeditšwego.’

Palogare ya poelo, truffle ka Yuropa e ka gare ga 28 le 39 kg godimo ga hektare, eupša go na le mekgwa ye kaonafaditšwego ya bolemirui le taolo, dipoelo di ka fihlela 120 kg/hektare.

Dirapana tša therafole ka Aforika Borwa di sa le nnyane le dikakanyešo di sa le fase. Dipoelo tše letetšwego tša ditherafole le dipoelo tša pele ga di e so tsa tsebišwa, le ge e le gore molemerui wa ka Aforika Borwa o tsebagaditše kakanyo ya gagwe ya therafole ya 100 kg ka 2020. Ye e ka ba 5 - 10 kg godimo ga hektare.

Puno ya Ditherafole

Ditherafole di bunwa ka bontšhi bjo bonnyane ka mengwaga ye mene ka morago ga go bjala mehlare, eupša go na le makatika a intasteri go dira nako ye e be ye kopana Mna Miros. ‘Puno ya 90 go ya go 120kg/hektare ka ngwaga wa lesome e tloga e bonwa e le poelo ye botse kudu.’

Ditherafole tša boso Périgord di bunwa magareng ga Phupu le ka Phato ka Aforika Borwa. Ditherafole di dutšwitšwe gape di loketše go bunwa ge di le diso le go ba botlhokofele ka ntle gomme ka gare di le botšhika bja seetša di tswakane ka mašobana a maso.

Mpša e a hlahlilwego e isiwa ka serapaneng sa dikenyo le go sepela kgahlanong le phefo go dupelela ditherafole, tšeo di tlwaelegilego ke monkgo wa umani o hlatloga ka mabung. Mo nakong ye e fetilego, dikolobe di ile tša šomišwa, eupša se ga se sa le mokgwa wo o tlwaelegilego wa go šomšwai bjale ka ge di na le phišegelo ya go ja ditherafole.

Go tloga fao ditherafole di a epiwa ka seatla go tšwa mabung. Ditherafole di hweditšwe go fihla ka botebo bja 40 cm ka mabung a sehlaba le gape ka fase fela ga bokagodimo bja mabu a letsopa, gwa realo Volker Miros wa Woodford Truffles ka Hout Bay.

Batšweletši ba therafole ka karolong ya borwa (go swana le Aforika Borwa, Chile le Australia) di romelantle go la Yuropa ka yuropa mo nakong ya selemo, ge baabi ba therafole ka Yuropa truffle ba le fase.

Go Boloka le go Ja Ditherafole

©Woodford Truffles

Ge di bolokilwe ka 4°C, therafole e foreše e tla tšwela pele go ya matšatši a 18. Le ge go le bjalo, e lahlegelwa ke tatso ye ntšhi ya yona umami go ya ka nako.

Bontšhi bja ditherafole bo lewa bo le tala; di beotšwe di le tshesane godimo ga phasta, ka dipizzeng, ka risottos goba go tsentšha disosong le dijong tše borutho. Burgundy/therafole ye boso ya selemo e lewa botse e sa apeilwe.

Bareki ba eletšwa go bala setlankana sa ditšweletšwa tše di nago le ditherafole. Ge e le gore e re ‘tatso ya therafole’ ke ya bofora. Ditherafole ga di kgone go kgotlelela tshekatsheko ya dikhemikhale go šoma bjalo le ge e gore ditlankana di re 'tatso ya therafole ya tlhago' e ra gore e ntšhiwa go tšwa mothopeng wa tlhago wa go swana le ditlolwanbe tša shiitake.

Translated by Lawrence Ndou