Iminyaka kaNelson Mandela Yebutjheni

Isithombe Esakheka Emkhumbulweni Somnsanyana Odlalako

©Eric Miller

Ekupheleni kweminyaka we-1950s, uNelson Mandela besele amdosiphambili we hlangano ye-ANC eligini yelutjha azinikele khulu. Begodu nebekuyihlangano ekatelela urhulumende webandlululo, bona alethe itjhuguluko ekudoseni phambili inarha le ngomnyaka we-1949, bekasebenza ngokuzinikela simahla ayi-volunteer in chief ye-Defiance Campain ngomnyaka we-1952 begodu bebamukhethe bonyana abemdosi phambili esiphandeni sange Transvaal kodwana urhulumende walokha wamkatelela bonyana asuke esikhundleneso basebenzisa imithetho yokumukhandela.

Kusukela ngoNobayeni we-1956 bekade angomunye wabasolwa emlandwini ebewuragela phambili we-Treason Trail. Nanyana kunjalo, ukubonakala njengomsanyana odlalako kwamnamathela uMandela.

Abanye ebekade bazibandakanya naye bebazwakala bahleba besithi akakazimiseli ngepolotiki. Bekade ahlukile kunabanye abadosi phambili: amude, akheke kuhle, amuhle begodu embatha kuhle bekakuthanda godu nokuzithabisa, bekatjhayela ikoloyi, kanye nomkakhe wemtjhadweni wesibili u-Winnie, bekade amuhle begodu azithanda.

Bekane jamo elingakajayeleki emphakathini, njengoba bekangomunye wabambalwa agade bafundele ukuba magcwetha.

Ungalingi Uphendule/Uphikise

Ukukhamba kweminyaka kwababufakazi bonyana amahlebezi wokobana uMandela lo, ugcwele kudlala nambala aliqiniso ngombana, uMandela wazifaka endabeni zombanganarha, ngeskhathi lapho azi bona urhulumende wabantu abamhlophe nanyana amakhuwa ubeke iingwebo ezibudisi, ezilindele nanyana ngubani umuntu onzima ongezwako namkhana oziphendulelako kuye urhulumende wegandelelo lo.

UMandela besele akuzwile lokho ekhotho kaMarhastrada , lapho bekasebenza khona nabanye asebenza nabo ehlanganweni le ye-ANC omunye wabo ongu Oliver Tambo. ifemu yabo begade inama-ofisi ambalwa e-Chancellor ‘s house naweqa indlela usuka emakhiweni wekhotho ese-Fox street, eJwanasbhege nalapha usejikaneni lesithomo se-ofisi le-ANC, ebeyivela ngaphambi kwakaMarhastrada , boke begade kumakhuwa, bekungasi lula.

AboMarhastrada nabo bebababantu abangajwayeleki, begodu babukhali khulukhulu nazifika emagcwetheni wabanzima. Nokho bekungananto ebebangayenza ngombana bebakatelekile ukusebenza namagcwetha abanzimaba nanyana bebakhombisa abanye babo bonyana awa, ababathandisisi kuhle ukuphatha umuntu onzima ngehlonipho, nanjengomlingani wabo ngokomthetho abanye gade kufanele basebenzisana nomuntu onzima.

Translated by Johannes Nkosinathi

Nelson Mandela Prison Years by Benjamin Pogrund

UMandela nabanye abahlanu aye sebenza nabo, basuswa e-Robben Island badluliselwa entrogweni ye- Pollsmoor, lapha izimo zakhona bezilulula....more