Mengwaga Ya Pele Ya Nelson Mandela

Akanyo Ya Seswantšho Sa Playboy

©Eric Miller

Mafelelong a ngwaga wa 1950 Nelson Mandela o be a le moetapele wa go ikgalefa wa ANC. O be a le yo mognwe wa batšweletši ba ANC's Youth League. E be e le mokgahlo wo o latelago mmušo wa kgethologanyo le go tliša phetego mo boetapeleng ba nag aka ngwaga 1949. O be a le moithaopi o mogolo wa Defiance Campaign ka ngwaga wa 1952, gomme o ile a kgwethiwa gore a be moetapele wa selete sa Transvaal gomme mmušo o ile wa montšha ka go tloša melao.

Go thoma ka ngwaga ka December 1956 o be a latofatšwa mo kahlolong ya Treason. Le ge go le bjao, seswantšho sa “playboy” se ile sa šala mo go Mandela. O be a sa tsepamiša la taba ya dipolotiki, o be a le mosebi wa batho ba ANC.

O be a sa swane le baetapele ba babgwe, o be a le o mo telele, ageilwe gabotse, a bogeg, a apara botse, o be a tumile ka go rata bophele le batho, o be otlela koloi e bile mosadi wa gagawe wa bobse o be a le botse kudu, Winnie. Gomme o be a le o mongwe ka go se tlwaelege, yo a be a le moemedi gare ga batho ba bantsho.

Go Boeletša

Le ge mengwaga e feta e be e hlatsela nnete ya seswantšho se. Mandela o ile a itsentšha gare ga dipolotiki ka nako ye makgowa a be a le mmušong gomme go be go na le kotlo ye kgolo yeo e be e emetše batho ba bantsho bao ba be bas a latele melao. Mandela o be a setše a tšwa kgorong le bašomi mmomgo ba gagwe ba ANC, Oliver Tambo.

Feme ya bona e be e lekana dikantoro tše mmalwa mo ntlong ya Chancellor go putla tseleng ya kgoro e kgolo mo Fox Street, Johannesburg mo khutlong ya mo pele ga diofisi tša ANC. Ge ba ya kgorong ba ile ba hwetša gore baohlodi kamoka ke makgowa, gomme go be go se bonolo. Baohlodi le bona ba be bas a iketla go šomana le moemedi wa motho o montsho.

Ba be ba gapeletšega gore ba be botho ka mo kgorong. E fela go be go bonagala gore ba bangwe ba be ba sa rate go ba botho go bathong ba ba ntsho. Mandela yena ge a fihla go bona, o be a le botho, efela o ole a beya taba ya gagwe fase.

Translated by Lebogang Sewela

Nelson Mandela Prison Years by Benjamin Pogrund

Mandela le bašomimmogo ba gagwe ba bahlano ba kgauswi kudu ba tlošwa Sehlakahlakeng sa Robben go fetišetšwa maemong a kaone ka kgolegong...more