Nelson Mandela nakasakhula

Abebukeka njengemfana lotsandza kudlala

©Eric Miller

Ekupheleni kwa1950 Nelson Mandela bekatimisele kakhulu ekubeni ngumholi weANC. Bekunguye lobeka ndlondlobala ebuholeni balabasha kuANC, loku bekuletsa lushintjo kuANC kulisana nahulumende welubandlululo ngabo 1949, nguye bekahamba phambili emkhankasweni wa1952, wakhetfwa njengemholi waseTransvaal kepha hulumendi wangaleso sikhatsi wamenta kutsi ayeke. Kusukela ngaDecember wa1956 nguye bekasolwa kulelicala lebelicubeka lelatiwa ngekutsi iTreason trial.

Noma kwenteka konkhe loku sitfombe sekuba ngumuntfu lotsandza kudlala wahlala kuMandela. Bekangatimiselanga ngepolitiki yeANC, ngiko bantfu beANC bebahleba ngako. Bekahlukile kulabanye baholi; amudze, akheke kahle futsi amuhle, agcoka kahle, bekatiwa njengemuntfu lotsandza kucoca nebantfu, bekashayela imoto, umfati wakhe emshadweni wakhe wesibili bekungu Winnie, lobekamuhle. Futsi ke bekatiwa njengemuntfu lomnyama loneticu tekuba ngummeli.

Bengeke ucale uphendvulane naye

Kuhamba kweminyaka kwabonisa kutsi loku bebakucabanga ngaMandela bekungasilo liciniso. Mandela watifaka kupolitiki ngesikhatsi lapho khona belungu banemandla khona, bajezisa khona wonkhe umuntfu bekalwisana nabo. Mandela bekake wakuva loko enkantolo lapho bekasebenta khona nemnganakhe wakuANC Oliver Tambo.

Inkampane yabo beyinamahhovisi esitaladini saseFox, eJozi ngaphansi kwemahhovisi eANC. Kumaphambili kwemajaji lamhlophe wonkhe bekungekho lula. Nemajaji nawo bekangakhululeki kahle ngekusebenta nebammeli labamnyama.

Translated by Thandokuhle Motha

Nelson Mandela Prison Years by Benjamin Pogrund

Mandela kanye nalabanye lasihlanu lekasebenta nabo, lebesandzole kakhulu emphilweni yakhe batfunyelwa eRobben Island etimeni letilula tase j...more