Iminyaka kaNelson Mandela entrogweni Benjamin Pogrund

Iphawu lokungabandlululi

©Eric Miller
Ebadosini phambili beSewula Africa abamhlophe uNelson Mandela besele ayindaba ekhohlwekileko , bekuyindaba enjalo nephasini loke :ngonyaka womlandu lo we-Rivonia wokuthoma i-New York times yakhipha amarepoti angaba sithandathu lapha bekukhulunywa ngebizo likaMandela ngonyaka owalandela lapho , lavela kanye nakhona lapho bebakhulunywa ngoWinnie Mandela.Waragela phambili ngesibindi asebenzela ukugcina ibizo lakhe liphila , isenzo sakhe lesi senza bona ahloywe mapholisa abonogada.Kwaba nesinye iskhathi lapha abadosi phambili be-Congress Alliance bathatha isphetho sokobana benze bona amalunga womphakathi aqale kuMandela , babona amandlakhe bamenza isthonjana esifunekako. Kwathatha iskhathi kodwana kancani ,kancani igama lakhe leza ngaphambili labayiphawu lokulwela ukubandlululwa. Lokhu kwazibonakalisa ngendlela ezincani ezirarako: Ngelinye ihlobo ngomgcibelo ngemva kwamadina, ngangishayela ngiya e-posini esekabeni yedorobha leJwanisbhege ukuyokuthumela uMandela incwadi etlolisiweko entrogweni.Ngakgelejwa yindoda enzima nangifika emtjhininini. Indoda le yabe idiniwe izwa nomtjhiso, yafika yazilahlela phezu komtjhini, ihlokwakhe ayibeke phezu komkhonwakhe. Ngamnikela incwadi leya, wayiqala ngokubhoreka –kodwana wathi nakabona ibizo, wavele wavuka ngeskhatheso, amehlwakhe aphazima, wangipha isevisi ehle.

Ukubaluleka kwaMandela kuyaqatjhelwa

Ngeminyaka yabo-1970 nekuthomeni kwaka-1980 urhulumende webandlululo wathoma ukuvuka, wabona ukubaluleka kwakaMandela njengomdosi phambili .Njengoba bekakhula urhulumende wasaba bona uzakufela ngentrogweni aphenduke umfel’ukholo enhlanganwenini eziphikisana nebandlululo ezifuna abasekeli iphasi loke.Benza umbiko wokobana uzokukhuluwa wabikelwa mshanakhe , ikosi ekulu uKaiser Matanzima kanye no Johan Coetzee wamapholisa abonogada,ngombandela munye wokobana, avume bona akhambe lapha aSewula Africa ayokuhlala eTranskei ,lapho kuyindawo kgarhulemende kamazibuse omdosiphambili kunguMatanzima. Kodwana uMandela wala. UMandela nabanye abahlanu aye sebenza nabo, basuswa e-Robben Island badluliselwa entrogweni ye- Pollsmoor, lapha izimo zakhona bezilulula. Kusukela ekuthomeni konyaka ka-1985, uMinista wekhabinede wathoma ukumkweriyela enzela bona benze imihlangano ngesphirini, begodu wathathwa wayokubona UMongameli u- President P. W. Botha.

Abagail bakweriyela ePollsmoor

Ngemva kweminyaka yokwenza iimbawo ezitloliweko, ekugcineni bangivumela bona ngimkweriyele imizuzu eyi-45. Ngatjelwa bona, ngivunyelwe ukumbona njengomkhozi, kungasi njengomrhubhululi wendaba, kwafanele bona ngithembise bona ngeze ngabhala ngevakatjhweli Kwababudisi kimi ukwenza lokho. Begodu kwakufanele ngibawe nalaba engisebenza nabo e- Rand Daily Mail, bona bakwamukele lokho. Besele ngimjwayele unogada kaMandela , u-Warrant Officer James Gregory.Eminyakeni kuthoma e-Robben Island , mina kanye nomkami , u-Anne ,besekhe sathumela amaphasela wokudla anembiliboqo sithumela uMandela ngesikhathi sekakrisimusi .Sele kuphele unyaka munye , ngatjelwa bona kuzokwabelwana ngazo kizo zoke immbotjhwa entrogwenapho . Ngadosa umtato, ngidosela emakotasini wejele ipholisa laqinisekisa bona kuliqiniso. Ngambuza bona nangabe ngithumele ikhilogramu yinye yamaswidi, bazokukgona na ukuwasabalalisa hlangana nemmbotjhwa? “Iye” kwabayipendulo, lokho kwakungazwakali, kodwana esikhundleni, kusukela lokho, besivunyelwe bona sithumele imali ebeyifakwa e-akhawuntini kaMandela yejele.Ngokuya kweskhathi senza lokho nakwabanye ebe basebenza noMandela ekubalwa u-Walter Sisulu no Govan Mbeki, ngatjelwa bona ngukrisimusi, bangatlola ikgekgo lokudla abakufunako abonogada bazakuya evikilini eliseduze bayobathengela. Ngeholide lethu esilithatha nyakanonyaka eKapa satjhayela saya ejele langePollsmoor, satjhiya izipho. Ngakhuluma noGregory obekahlala enekgelebho begodu azithobile.

Iinkulumiswano ezingakholwekiko

Ekhaya eJwanisbhege ngomunye uMgcibelo ekuseni, uWinnie wangidosela umtato asesimeni sokudana, wayetjelwe kobana uMandela unekangere begodu ubawa bona ngizame ukuqinisekisa amahlebezi la njenganje .Ngadosela ePollsmoor umtato ngakhuluma noGregory. Wangiqinisekisa bona mamala, umbonile uMandela kungasikudala begodu bekaphile kuhle nakadla ukudla kwekuseni . uGregory wangibawa bona ngitjele uWinnie lokho, wangezelela ngokobana kumbi kangangani kobana kunabantu abakgatjha amahlebezi la. Ngamthokoza ngambawa bona angidlulise iinlokotho ezihle kuMandela wathi, uzakwenza njalo. Kwakungakholweki kungalibhudango kobana ngikhuluma nonogada wejele ngesibotjhwa esiyi no. 1. Ngabeka phasi umtato ngathi kuAnne, le yikulumo yemkgaleni ebukgaphi ukuzedlula zoke ekhe ngaba nazo.

Ivakatjho

Lokha nangizilungisela ukukweriyela uMandela, ngenza isiqunto bona, nizokutjho nanyana yini, ebengifuna ukuyitjho begodu angekhe ngivumele bona ngithuliswe. Ngangeniswa ngejele lePollsmoor, ngamukelwa nguGregory: owathi bajabulile bona ngibakweriyele.

Ngakhona ngibonako bona lameli ivakatjho ngelokobana abaphathi bafuna ukubona bona kwenzekeni ngombana iminyakanyaka malunga womndeni wodwa ebekavunyelwe bona azokubona uMandela,ngatatazela ngavele ngathi ngizakuragela phambili nananyana yini umthetho okutjhoko ,ungatshwenyeki,kwatjho uGregory indoda endala beyazi bona kuvumelekile bona kungakhulunywa ngani ,ingasi ngani emithethweni yejele.

Bekusikhathi esikhethekileko epilwenami: Ngahlala estulweni ngaphambi kwekgalasi elikhulu, kwangena uMandela, izandla zakhe aziphakamisele phezulu alotjhisa. Wahlala ngakwelinye ihlangothi lekgalasi sakhuluma ngama-loadspeakers enza amezwi wethu azwakale ahlukile.

Besele anenhluthu ezimhlomphe, nobuso bakhe butjhwabene. Kodwana bekahleli aqondile abonakala aqine njengalokha ngimgcinako, ebesele kuminyaka edlule amasumi amabili, ngakarwa sthunzi sakhe. Le kwakuyindoda ekgodlhelele, yazimisela ekwenzeni kwayo. Bekakhuluma ngegunya, azithobile kuGregory noGregory azithobile kuye, kodwana uMandela, ayisibotjhwa angiso, bekunguye ophetheko.

Ubujamo bukaMandela obubhedere

Wayelungise ikgekgo lenhloko esizokukhuluma ngazo emhlanganweni wethu;beka funa bona ngimkgelebhe ngimcacisele indlela yezefundo yamadodanakazi wakhe amabili,begodu bekafuna ukwazi ngabakhozi bakhe bakudala.Wangibawa bona ngitjele uDokgodere uHarold Seftel,ongongcondongcondo enhlahleni zesintu,owamazi lokha basafunda e-Univesithi ye Witwatersrand,ebekalalela ihlelo lakhe malanga woke emrhatjhweni.

Kwakufanele ngitjele u Seftel bona uMandela ulalela iinyeleliso zakhe ,kobana uphungule itswayi alidlako. Kwakhombisa bona iphaseli lincani ngombana ngangingamazi kwaphela uSeftel ,kodwana udadwabo ,uDolly Levine,bekumkhozami omkhulu owangazisa uAnne ,mina i-'shidduch' in Yiddish begodu wagcina imvume yobunikazi nekareko emtjhadwenethu ,nabantwaneni bethu.

Lada ngadosela uSeftel umtato ngamdlulisela umlayezo kaMandela wathokoza ngokuthaba , wathi yi- mitzvah (sbusiso) into le ongipha yona. UMandela wangibawa bona ngimkweriyele godu, esikhathi esiphindwe kabili, kodwana wathi ngeze angibona, ngaphandle kobana ngize noAnne.

Bengakhenge khe bahlangane ngaphambilini ngombana satjhada ngemva kobana abotjhwe ,kodwana wangitjela bona unesthombe sakhe ebodeni ngekumbeni yakhe khonapho ejele.

u-Anne nami sayomkweriyela, bekungoMhlolanja ka-1986,emvekeni ezimbalwa ngaphami kobana sifudukele e- Britain ngeskhatheso amandla kaMandela besele abonakala khulu.Evakatjhweni lameli besihlezi nge-ofisini u-colonel wajele atlola ama-notes . Ngeskhathesi kwakufanele ngifunge ngokutlola phasi ngaphambi kweskhathi bona angeze ngatlola ngevakatjho lameli.

Ukhukhitjhwa KukaMandela

Urhulumende weSewula Africa wamemezela ngolesihlanu bona uMandela uzokhitjhwa ejele ngelanga elilandelako. NgoMgcibelo ,Kwakufanele ngiyokulungisisa istulo evikilini elincani eliyi-antique eduze kwakwethu e-West Hampstead, London.

Ngangena ngatjho ngijabulile kumninivikili “Zindaba ezimnandi kobana uMandela uyakhitjhwa ejele namhlanje “uliphekula “wangikhafulela “ kufanele alengiswe “. Kwabaskhathi esimbi kodwana bekungatjho bona loyo mbono we-Britain waskhatheso.

Ngaceda ilanga loke e- SkyTV,ngibanikela iinhlathululo ngenthombe ,ngimomotheka ngaphandle kwejele elisemaplasini i-Victor Verster ,nase Cape Town's Grand Parade lapha uMandela akhuluma khona newoma lamakhulungamakhulu wabantu.

Translated by Busisiwe Skhosana

Iingorho zomtlhago zivalelwa e-Robben Island

Abadozi phambili, kanye nabajameli behlangano ye-African National Congress kwaba ngebokuthoma ukubotjhwa. Kwathi msinya ngemva kwalokho wal...more