Ama-Raisins

©Louise Brodie
©Glenneis Kriel

Ama-raisins madiribe onyisiweko begodu ibizo elithi raisin ngelesi-French elitjho idiribe. Ama-raisin akhiqizwa ngomncopho wokwenza inzuzo, ngokobana konyiswe amadiribe avuniweko, begodu asudu, ngebanga lokobana aneswigiri khulu.

Ama-raisin akhiqizwa eemfundeni ezinengi ezifuthmeleko nezomileko. Imihlobo yama-raisin iya ngokobana enziwe ngomhlobo onjani wamadiribe, njeke kunemihlbobo yemibalabala. Amasayizi, ekubalwa hlangana nawo anzima, aphephuli kanye nasarulana. Kunemihlobo enabileko emithathu yama-raisin. Amnandi khulu ngamakhulu, asudu, anzotho okungeneleleko nanyana aphephuli. Isqhema sesibili ngamakhulu, anombala olirhawuda, aziwa ngokobana ma-sultanas. Isqhema sesithathu ngamancani, anzima avela emadiribeni anganambumbulo anzima, aziwa ngebizo lokobana ma-currants.

Translated by Busisiwe Skhosana

Umkhiqizo wama-Raisin

I-Turkey yinarha ekhiqiza ama-raisin amanengi begodu idosaphambili. Ilandelweyi-USA, ezinye iinarha ezikhiqiza ama-raisin ephasini yi-Sewula Africa, Australia, Chile, Greece, Iran Uzbekistan kanye ne-Afghanistan....more