Emareyizini

©Louise Brodie
©Glenneis Kriel

Emareyizini ngemagilebisi lomisiwe emagungumence kantsi naleligama lelitsi emareyizini li, ecinisweni, ligama lesi French lelisho emagilebisi. Emareyizini akhicitwa ngekwentsengo, ngekutsi komiswe emagilebisi lasavuniwe, futsi ayanongotela, ngenca yekubamba kwawo shukela losetulu.

Emareyizini akhicitwa etigodzini letiningi letifutfumele. Tinhlobo temareyizini tishiyana ngenhlobo yemagilebisi lesetjentiswa ekwakheni lamareyizini ngakoke kukhona tinhlobo letibanti temibala kanye nemanani, lokufaka ekhatsi lelimnyama, lelinsundvu, lelilikhwebelatana nalelimtfuba.

Kukhona tigaba letintsatfu temareyizini: lelimcoka lelatiwako ngulelikhulu, lelinongotelako, lelinsundvu lotopele noma emareyizini lalukhwebeletana. Licembu lesibili ngulelikhulu, lelinongotelako, emareyizini elibala leligolide, lekaphindze atiwe njenge sultanas. Licembu lesitsatfu ngulelincane, emareyizini etinongo temareyizini lamunyama kusuka kutinhlavu te Corinth temagilebisi, letatiwa njengemacurrants.

Translated by Phindile Malotana

Kukhulisa Umkhicito

iTurkey ngumkhiciti lomdzala wema reyizini futsi usenguwo lomkhulu mhlabawonkhe lokhokhako eveni. Loku kulandzelwa yi USA....more