Dzi Raisins

©Louise Brodie
©Glenneis Kriel

Raisins dzi ya omiswa na hone dzina la hone la tshi French li ri ndirivhe. Dzi vha dzi tshi khou bveledzelwa uri dzi kone u rengiswa, musi u tshi khou omisa ndirivhe dzine dza vha uri dzo kaniwa nahone dza vha uri dzi ya difha, nga mulandu wa u dala ha swigiri khadzo.

Dzi bveledziwa fhethu hune ha vha uri hu ya dudela kha lifhasi, madzingu ane avha uri o oma. Tshaka dza dzi raisin dzi ya fhambana hu tshi khou bva kha ndirivhe dzine dza vha uri dzo shuma zwino zwi amba uri huna tshaka nnzhi dza mivhala na zwivhumbeo ho kateliwa na nntsu, buraweni, phephulu na tshitopana. Huna tshaka tharu dzine dza vha khulwane: zwigwada zwine zwa divheswa ndi khulwane dzine dza difha vhukuma, dza vha na muvhala wo swifhalaho wa buraweni. Tshigwada tsha vhuvhili ndi khulwane, dza difha dza vha na muvhala wo no nga musuku dzine dza dovha hafhu dza divhiwa sa sultanas. Lugwada lwa vhuraru ndi thukhu dzine dza vha na muthetshelo wa tart, dzina muvhala mutsu adzina thambo dzi dovha hafhu dza divhiwa sa currants.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

U Bveledziwa ha dzi Raisins

Turkey ndi vhone vhabveledzi vhahulwane vha kale vha dzi raisins kha shango lothe. Ha kona u tevhela USA. Manwe mashango ane avha uri aya tevhela ndi Afrika Tshipembe, Australia, Chile, Greece, Iran, Uzbekistan na Afghanistan....more