Dirasenkise

©Louise Brodie
©Glenneis Kriel

Dirasenkise ke dithetlwa tša morara wo omilgo gomme lentšu la rasenkise ke lentšu la seFrench la morara. Dirasenkise di tšweletšwa ka kgwebo ka go omiša dithetlwa tša morara tše topilwego, tšona di na le tatso ya go baba ka lebaka la maemo a tšona a godimo a swikiri. 

Dirasenkise di tšweletšwa mo dileteng tše ntši tša lefase tše borutho. Mehuta ya dirasenkise e ya ka mohuta wo šomišitšwego wa morara go dira dirasenkise ka fao, go na le mehuta ye mentši ya mebala le bogolo, mebela ya gona ke boso, sootho, purapura le serolane. Go na le magoro a mararo a dirasenkise: sehlopha seo se tsebjago ke dirasenkise tše kgolo tša mmala wo montsho, sootho le purapura le tatso ya go tanta. Sehlopha sa bobedi ke dirasenkise tše kgolo, tša go tanta le mmala wa gauta di tsebja gape bjalo ka sultanas. Sehlopha sa borara ke dirasenkise tše nnyane, tša mohlodi wa tart le mebala ye meso tša go tšwa go merara ye se nago dipeu ya Corinth tše di tsebjago bjalo ka currants. 

Dirasenkise Production

Turkey ke motšweletši wa kgalekgale wa dirasenkise ebile e sale naga ye kgolo ya tšweletšo ya dirasenkise....more