Zwilumi zwa Nḓirivhe Zwikhokhonono

© Louise Brodie
To protect against mites, chemical control should only be applied after bud break and again 14 days later.

Nḓirivhe Zwikhokhonono - Bud Mite

Bud mite ndi zwivhungu zwine zwi sa tou vhonala zwavhuḓi nga maṱo zwine zwa phaḓalala nga mulandu wa muya, zwiṋoni na zwishumiswa zwa zwimela. Zwi ya konḓa u zwi vhona nga maṱo arali u songo tou vha na vhusedzesi vhukuma na u sedzesa kha matavhi. Huna tshaka tharu dza zwilumi zwine zwa wanala kha muṱokola ndi bud mite, leaf curl mite na erinose mite, hune tshine tsha tshinyadzesa ndi bud mite. Nga maanḓa Hanepoot na Cabernet Sauvignon ndi dzone dzine dza huvhadzeswa vhukuma. Tsumbadwadze ho kateliwa u hula nga nḓila ya zig-zag, nḓirivhe dzi sa huliho kha matavhi na matavhi ane a fhedza a maṱuku na u sa ḓoweleya hao.

Dzinwe dza tsumbadwadze dzi a ṱanganiswa na u sa vha hone ha dzi mineral, zwino zwo hu fanela u ṱoliwa vhukuma uri zwi vhonale uri ngoho ngoho ndi mini. Kha nyimele ine dzo a nwesa ,hunga vunḓea matavhi, hunga vhaisala maṱari kana nḓirivhe. Hu fanela u shumiswa mishonga ine ya ḓo langa zwimela zwa nwaha u tevhelaho, u fanela u shumiswa nga murahu ha musi matavhi ono wa musi zwikhokhonono zwo no thoma u tshimbila tshimbila. U ḓivha tshifhinga ndi zwa ndeme tshine zwilumi zwa ṱutshela tavhi lwa tshifhinga tshiṱuku. Nga murahu ha musi matavhi ono wa musi zwine zwa khou takuwa zwo no swikisa 10 uya 15 cm u lapfa, u fanela u fafadzela nga mushonga une wa ḓivhea. Wa dovholola ngaurali lwa maḓuvha a 14.

Translated By Khalirendwe Nekhavhambe