Switsotswana swa Madiriva - Mites

© Louise Brodie
To protect against mites, chemical control should only be applied after bud break and again 14 days later.

Bud Mite

Bud mite i switsotswana leswintsongo swinene leswivoniwaka hi microscope leswi hangalasiwaka hi moya, swinyenyana na swinwana swa swimilana leswinga hlaseriwa. Aswi olovi kuswivona loko kungari na nkuriso kumbe kuri xixika eka marhavi. Tinxaka tinharhu ta ti mites leti kumekaka eka minsinya ya madiriva laha kungana ti bud mite, leaf curl mite nati erinose mite, laha ti bud mite tinga tona ti onhaka swinene. Ngopfu ngopfu Hanepoot na Cabernet Sauvignon hi leyi yi chavaka ngopfu ti bud mite. Swikoweto swa nhlaselo lowu swikatsa makulelo ya zig-zag, kuva marhavi ya madiriva yanga kuli kahle kumbe yava ya komile xikanwe naku marhavi yanga humi swona.

Swinwana swa swikoweto swinga hlanganisiwa na nkayivelo wa ti minerali, hikwalaho kulavekaka vulavisisi bya microscope kutiyisisa vukona bya switsotswana leswi swati bud mites. Laha kungana nhlaselo wukulu, swinga endleka switsotswana leswi eka marhavi swinga tikombi, matluka kumbe swichocho swa madiriva swinga vaviseka. Kulawuriwa hi tikhemikali kusivela leswaku eka lembe leritaka kungavi na nhlaselo eka leswikulaka swifanele kuendliwa ntsena loko ntungu lowu wuve konanaswona loko switsotswana leswi swinghena eka misinya yintshwa.

Nkarhi wo swiendla wuna nkoka swinene hikuva switsotswana leswi swa swikota kusuka kuringana nkarhi nyana switlhela swivuya. Endzhaku kaloko kahaku huma swirhabyana loko swahari kwalomu ka 10 kuya eka 15 cm hiku leha, swifanele ku fafazeriwa hi khemikali leyi tsarisiweke ya swidlaya switsotswana. Swifanele ku tlhela swiengetiwa endzhaku ka 14 wa masiku.

Erinose Mite

Erinose mite tina vuxaka swinene nati bud mite, naswona swidya matluka ya misinya ya madiriva. Switsotswana leswi swiendla leswaku matluka yava na swibundwana emakumu ka wona naku pfimba. Ntirho wa tluka wuva wukavanyetekile kusuka kwalano. Kutirhisiwa ka khemikali ya sulphur fungicide eka oidium swinga pfuna ku lawula switsotswana swa erinose mite.

Translated By Ike Ngobeni