Tingobolwane Temagelebisi - Mites

© Louise Brodie
To protect against mites, chemical control should only be applied after bud break and again 14 days later.

Tinhlwa

Tinhlwa tibungu letincane letiphephulwa ngumoya, tinyoni netihlahla. Kunzima kutibona letilwanyane tidzinga sipopolo. Tinhlobo letitsatfu letitfolakala ensimini yemagelebisi yileti, (bud mites), (leaf curl mite) nema (erinose mite), kantsi ema (bud mite)yiwo labanga kumosheka lokukhulu. Ikakhulu I Hanepoot ne Cabernet Sauvignon itsandzwa kakhulu yileti lwanyane. Timphawu temagciwane aleti lwanyane kukhula kwetitselo ngokushiyana tingacondzi, futsi emagala etitselo ayawa, sitselo siphelwa imphilo kantsi loku kubanga kuvela kwetinye tilwanyane.

Letinye timphawu ungati phazamisa nomsoco wesitselo, kantsi kudzingeka bese kulandzwa tipopolo kutobukwa kutsi ngabe ligciwane selingenile. Uma emacembhe esitselo sekabunile noma amoshekile, kusho kona kutsi tinhlwa ngabe setingenile. Kufakwa kwemitsi wetitselo tonyaka lolandzelako kumele kwentiwe letilwanyane setifike taphindze tachubekela etitselweni letisha. Sikhatsi sibalulekile njengoba letinhlwa tishiya emagciwane noma tilwanyane letincanyane sikhashane, emuva kokufaka lomutsi wokugwema emagciwane uphindze uwufake emuva kwemalanga lali shumi elilodva nesine (14 days).

Erinose Mite

Leluhlobo lwetinhlwa lingafaniswa ngetingobolwa lekutsiwa pheceleti ngema (bud mite), futsi nato tidla emacembhe emagelebisi. Loku kubanga emazulumbha nokuvuvukala kwemacembhe, lamazulumbha lawa asho kona kutsi ligciwane ngabe selingenile. Kantsi ungasebentisa lokho: (sulphur fungicide) kungasita kuvikela lohlobo lwetingobolwane.

Translated By Thandokuhle Motha