Iingogwana Zamadiriyibe - Iinunwana

© Louise Brodie
To protect against mites, chemical control should only be applied after bud break and again 14 days later.

I-Bud Mite

I-bud mite yinunwanana encani efana nesibungu ebonakala ngaphasi kwemakhroskowubhu erhatjheka ngomoya, iinyoni, sirhatjhwa nangezinye iintjalo esele zitheleleke ngobulwelobu. Kunemihlobo emithathu yamalwelwe eyenzeka emasimini wamadireyibe efaka hlangana i-bud mite, ukugobeka kwamakari, kanye ne-erinose mite, i-bud mite ingabanga umonakalo omkhulu. Khulukhulu intjalweni zamadiribe i- Hanepoot kanye ne-Cabernet Sauvignon ezisaba khulu i-bud mite.

Amatjhwayo waso kubalwa ukukhula ngephetheni yomzikizedi/zig-zag, amadiriyibe angakakheki kuhle kanye nengodo zawo ezifitjhani nenhlumela ezingalinganiko. Amanye amatjhwayo waso angararaniswa nokutjhoda kwama-mineral, njeke ukuhlolwa ngemakhroskowubhu kungenziwa ukuze kubonwe bona akhona na ama-bud mites. Nangabe ubulwelwobu butheleleke khulu, iinhlumela ngeze zivuleke, nangabe zivulekile amakari nanyana amadiriyibe ongonakala.

Ukulawulwa kwekhemikhali ukukhandela isivuno sonyaka olandelako kufanele sifakwe ngemva kokobana iinhlumela zivulekile, lokha iinlwanyana sele sifudukele ekukhuleni okutjha. Msinya ngemva kokuvuleka kwenhlumela, lokha ama-SHOOTS anobude obuyi-10 to 15 cm, waspreye kuhle ngesitjhabalalisi esitlolisiweko. Kufanele kuphinde kusprayiwe godu ngemva kwamalanga ayi-14.

I-Erinose Mite

I-Erinose mite, ngenye yemihlobo efana neye- bud mite, edla amakari wamadribe. Lokhu kubangela ukuvuvuka nanyana itjhatjhazi ngaphasi kwekari ledribe. Njeke ikari lingasakwazi ukusebenza kuhle. Ukusebenzisa isibulali senkowani esine-sulphur ukulwa ne-oidium ngungakgelebha ekulawulani ama-erinose mite.

Translated By Busisiwe Prudance Skhosana