Disenyi tša Diterebe – Ditshwela

© Louise Brodie
To protect against mites, chemical control should only be applied after bud break and again 14 days later.

Tshwela ya noko

Tshwela ya noko ke seboko sa meakroskoupu sa diphedinyana tše nnyane yeo e phatlalatšwago ke phefo, dinonyana le dibjalo tšeo di tšhilafaditšwego. Di bothata go di bona ka ntle le go godišwa le ka marega ka gare ga dinoko. Mehuta ya ditshwela ye meraro tšeo di diregago ka meterebeng ke tshwela ya noko, tshwela ya matlakala ye go e laetse le tshwela ya erinose, yeo tshwela ya noko e hlolago tshenyo ye kgolo. Kudukudu Hanepoot le Cabernet Sauvignon di fokodišago ke tshwela ya noko. Dika di akaretša kgolo ya mokgwatatelano ye manyokenyoke, diboka tša diterebe tša digole le dinoko tša ka gare tše kopana le go mela ga dinoko tšeo di sa lekanego.

Tše dingwe tša dika di ka gakantšwa le tlhaelelo ya diminerale, ke ka moo dinyakišišo tša maekheroskoupu di swanetše go dirwa go tiišetša go ba gona ga ditshwela tša dinoko. Ka lebakeng la tšhilafalo ye boima, go ka se be le go mela ga noko eupša ge go na le pšalollo, matlakala goba dihlopha tša diterebe di ka senyega. Taolo ya sekhemikhale go šireletša dibjalo tša ngwaga wo o tlago e swanetše go dirišwa fela ka morago ga go mela ga noko ge dikhunkhwane di batamela go ya kgolong ye mpša. Nako e bohlokwa ka ge ditshwela di tlogela dinoko fela nako ye nnyane. Morago fela ga noko e mela, ge mahlogedi a ka bago disentimetara tše 10 go ya go 15 ka botelele, kgašetša ka botlalo ka dibolayasenyi tše ngwadišitšwego. E swanetše go bušeletšwa ka morago ga matšatši a 14.

Translated By Lawrence Ndou