U Fara Zwavhuḓi zwa u Fafadzela

© Louise Brodie
A tractor with spra tank and folding spraying arms.
Malwadze na zwikhokhonono zwi fanela u thivheliwa kana u langiwa nga nḓila ine a zwi faneli u tshinyadza vhupo kana vhathu. Nga tshifhinga tsha u langa vhulwadze na zwikhokhonono zwi fanela u dzulela u humbuliwa uri hu fanela u ḓiswa zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwo tsireledzea. Zwino hu fanela u tou lavheleswa vhukuma kha vhupo na nḓila dzo tewaho dza vhurabulasi.
U itela u kona u swikelela hezwi hu fanela u tevhelwa zwithu zwi tevhelaho hu tshi katelwa malwadze na zwikhokhonono:
Vhashumi vha no langa zwa zwikhokhonono vha fanela uvha vho mpfumbudziwa.
Musi u tshi khou shuma na mishonga, vhashumi vha fanela uvha na vhulondo.
Vha fanela u vhala zwo teaho.
Vhashumi vha fanela u ṱhogomelwa zwishumiswa.
Vha fanela u dzulela u ambara zwine zwa vha tsireledza zwiambaro na zwishumiswa.
U songo la tshithu kana u daha fola arali u tshi khou ṱanganisa mishonga.
Ani tei u kwama lukanda kana khofheni nga zwanḓa zwine zwa vha uri zwo kavhiwa , u fanela u ṱamba zwanḓa nga murahu ha musi u saathu ḽa.
U fanela u ṱanzwa zwiambaro wo khethulisa na zwiambaro zwo ḓoweleyaho u songo ya hayani na zwiambaro zwe wa shuma ngazwo.
U fanela u tsireledza maḓi kha u nga kavhiwa, a u tei u tevhulela mushonga kha damu kana zwisima.
Zwithu zwa u langa Malwadze na zwikhokhonono zwi fanela u vhewa uya nga ha ndaela nahone hune zwa vha zwi hone hu fanela usa ḓoweleswa.
U fanela u vhea bodo ya u sumbedza tsireledzo nahone yo nwaliwa nga nyambo dzoṱhe.
Zwi shumiswa zwa u shuma nga tshihaḓu kana musi ho ṱaha mulilo zwi fanela u dzula zwi tsini.
U thivhelwa u shumiswa ha zwithu zwine zwa vha uri ndi zwa kale zwine zwa vha zwi tshi khou fara mushonga u fanela u zwi gera u shavhisa uri zwi sa ḓo dovha zwa shuma hafhu.
U fanela u zwiita mafhungo u vhudza vhathu vhane vha dzula nga tsini uri hu ḓo fafadzelwa miri. Hu fanela u valiwa miṋango na mafasitere ha bviswa zwiambaro zwine zwa vha ḓiratani. Vhashumi avha faneli u paka miḓini yavho na vhana a vha tendelwi u tamba hune havha uri ho fafadzelwa. Mushumi ha faneli u tamba na vhana arali o ambara zwiambaro zwine mushonga u nga kona u shavhela ngauri unga dzhena kha lukanda lwa ṅwana. Vhathu vhane vha shuma u fafadzela vha fanela u dzulela u ṱoliwa nga dokotela.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe