Go swara tša go gašetša ka polokego

© Louise Brodie
A tractor with spra tank and folding spraying arms.

Malwetši le disenyi di swanetše go thibelwa goba go laolwa ka tsela ya maikarabelo gomme ga di a swanela go gobatša tikologo goba batho. Nakong ya taolo ya malwetši le disenyi go swanetše go gopolwa dijo tše bolokegilego le tša boleng di swanetše go abiwa. Ka fao šedi e swanetše go ba mekgweng ye e amogelegago ya bolemi go tša tlhago le tša bosetšhaba.
Ka nepo ya go fihlelela se, mekgwa ye e latelago e swanetše go tšewa mabapi le malwetši le taolo ya digašetša le disenyi:
Bašomi bao ba amegago ka go taolo ya disenyi ba swanetše go tsenela tlhahlo.
Ge ba šogana le dikhemikhale, bašomi ba swanetše go dula ba tlhokometše ka mehla.
Ba swanetše go bala setlankana ka kelohloko.
Bašomi ba swanetše go hlokomela didirišwa.
O apare diaparo tša tšhireletšo tša maleba le didirišwa ka mehla.
O se je, go nwa goba go kgoga ge go tswaka goba go diriša dikhemikhale.
O seke wa kgoma sefahlego goba letlalo ka diatla tše di phetetšego gomme o hlape diatla pele o ka ja.
Hlatšwa diobarolo ka thoko le diaparo tše di tlwaelegilego gomme o se ye gae ka diobarolo tše di tshwaeditšwego.
Thibela methopo ya meetse go tšwa tshwaetšong, o se ke wa tšhololela dikhemikhale ka matamong goba dinokaneng.
Digašetša tša taolo ya malwetši le disenyi di swanetše go bolokwa go ya ka ditaelo le phihlelelo ya polokelo ya dikhemikhale e swanetše go thibelwa.
Netefatša gore ditsebišo tša polokego di a hwetšagala ka maleme a maleba.
Didirišwa tša tšhoganetšo le go didirišwa tša lwantšha mollo di swanetše go ba gona go šomišwa ge go phetetšo e ka diragala.
Thibela tšhomišo gape ya ditšhelo tša dikhemikhale ka go dira mašoba ditšhelong ka morago ga go di šomiša.
Netefatša gore malapa ao a dulago kgauswi a tsebišwa pele ga letšatša la go gašetša. Tswalela mabati le mafasetere gomme o tloša diaparo go tšwa lethaleng la diaparo. Bašomi ga ba swanela go emiša trekere ka dintlong tša bona le pompo ya go gašetša gomme bana ba se ke ba dumelelwa go raloka pompon ya go gašetša. Mošomi ga a swanela go raloka le goba go kuka ngwana ge e le gore o be a sa apere diaparo tša go ka ba di tšhwaeditšwe ge a eya gae dijong tša matena ka ge dikhemikhale di ka tsenelela letlalong la ngwana.
Basepediši ba digašetši ba swanetše go dira teko ya maphelo ka ngwaga.

Translated by Lawrence Ndou