Ukubanjwa Ngokuphepha Kwempreyi

© Louise Brodie
A tractor with spra tank and folding spraying arms.
Amalwelwe kanye nenunwana kufanele kukhandelwe nanyana kulawulwe ngendlela elungileko, begodu akukafaneli zilimaze ibhoduluko nanyana abantu. Ngesikhathi sokutlhogonyelwa kwamalwelwe kanye nenunwana kufanele kuhlale kukhunjulwa bona abantu kufanele bathole ukudla okuvikelekileko nekwekhwalithi. Njeke umnqopho kufanele kwamuleke ngekwebhoduluko nangokuphathelene nokuhlalisana kwabantu, nangendlela zokulima. Ukwenza bona lokhu kube yipumelelo, kufanele kulandelwe amagadango alandelako ngokumayelana nokulawulwa kwamalwelwe kanye nenunwanana.
Abasebenzi ababandakanyeka ekulawulweni kwenunwanana kufanele bazibandulele ukwenza lokho Abasebenzi kufanele bahlale batjhejile lokha basebenza ngamakhemikhali Kufanele bafunde amalayibuli ngokutjheja Abasebenzi kufanele batlhogomele iinsetjenziswa Hlala wembethe izambatho ezivikelako kanye nensetjenziswa Ungadli usele, nanyana ubheme lokha nawuhlanganisa, nanyana uzesa amakhemikhali Ungathinti ubuso nanyana isikhumba ngezandla ezisuleleke ngamalwelwe begodu hlamba izandla ngaphambi kokobana udle. Hlanza izambaytho zokusebenza zodwa ungazihlanganisi nezambatho zakho zokwembatha begodu ungayi ekhaya uphethe izambatho zakho zomsebenzi ezisuleleke ngamalwelwe. Khandela umthombo wamanzi ekusilaphazekeni, ungaphalazi amakhemikhali emadamini nanyana emithonjeni.
Amalwelwe kanye neempreyi zokulawula iinunwana kufanele zibekwe ngokuya ngokwenlayelo zazo begodu zibekwe endaweni evikelekileko lapha engeze zatholwa ngunanyana ngubani Qiniseka bona iinyeleliso zokuphepha zibekiwe ngemalimi amukelekako Iinsetjenziswa zokurhaba nentjabagelo zokulwa nomlilo zihlala zikhona ukwenzela bona zisetjenziswe nakunokusuleleka ngamalwelwe Khandela ukusetjenziswa godu kwemumathi ezinganalitho zamakhemikhali ngokobana uzivule umgodi ngemva kokuzisebenzisa Qiniseka bona imindeni ehlala lapha eduze, uyaziswa ngaphambi kwesikhathi ngelenga lokupreyiwa kwamadiribe.
Vala iminyango kanye namafesidiri ususe nezambatho ezihlanziweko edaredeni. Abasebenzi akukafaneli baphage iintregera emizini yabo kanye nempopo zesipreyi, begodu abentwana abangavunyelwa ukudlala epompini yesipreyi. Abasebenzi bangadlali nabentwana nanyana baguge abentwana lokha bambethe izambatho ekungenzeka bona zisuleleke ngamalwelwe lokha bayokudla ekhaya ngeskhathi sokudla, ngombana ikhemikhali ingagena esikhunjeni somntwana. Abasebenzisi bempreyi kufanele bakuhlolwe ngudorhodere qobe mnyaka.

Translated by Busisiwe Skhosana