Molao wa Boitshwaro wa Profinsi

Molao wa boitshwaro o hlaloswa ho Heraldry Act No. 18 yaa 1962 ya Afrika Borwa, jwalo ka projeke efe kapa efe kapa setshwantsho kemelong ya tlhahiso ya pepeso ya mmala o setshireletsong ka tumellano le baetapele le molao wa Heraldy, ka korone kapa kantle ho korone, helemete, katiba, mentlele, batshehetsi, lepetjo le di kgabisa.

Karolo e Phethwang ya Molao wa Boitshwaro

Diprofinsi ka borobong ba tsona Afrika Borwa di nale molao wa boitshwaro o emelang sebaka se itseng le hoba tiiso molao ya profinsi eo. Molao wa boitshwaro ke o phahameng o bonahalang o bontshang profinsi. Matla a feletseng neuwe tokomane e nngwe le e nngwe ka maikemisetso a tiiso e kgolo ho yona.

SouthAfrica.co.za e fana ka tlhaloso ya molao wa boitsharo wa diprofinsi le tlhaloso ya seo letshwao le se emelang, ka dipuo tsohle tse leshome le motso o mong tsa molao tsa Afrika Borwa.

Tshebediso ya Moalo wa Boitshwaro

Ha hona lediboho le ka hulelwang ho pota molao wa boitshwro kapa ya fetohela moleng o motenya.
Molao wa boitshwaro o keke wa potoloha, sekamela kapa ho sothwa.
Molao wa boitshwaro o keke wa tshelela kapa wa tswakwa le sepheo se seng.
Molao wa motheo o phahameng o lokela ka dinako tsohle ho pepeswa e le kasehlohong.