AiCoat of Arms yePhondo

Kwi Heraldry Act No. 18 of 1962 yoMzantsi Afrika, iCoat of Arms ichazwa njengayo nayiphi na into okanye umfanekiso oluphawu olumele into ethile. Lento okanye umfanekiso ungaboniswa ngemibala okwi khaka elihambelana nemigaqo nemithetho ye Heraldry. Eli khaka lisenokuba nesithsaba okanye singabikho, isigqoko, izilwanyana ezilixhasileyo imotto okanye nayiphi na enye into ehombisileyo.

Indima ye Coat of Arms

Iphondo ngalinye elikwi lizwe loMzantsi Afrika line Coat of Arms yalo emele lommandla uthile kwaye kusetyenziswa yona kwizinto ezibalulekileyo eziphathelelene nelophondoo. iCoat od Arms ye Phondo lelona phawu lisemgangathweni ophezulu le Phondo. Kwampepha ine coat of Arm inikwa isidima nembeko ephezulu.

iSouthAfrica.co.za inika inkcazelo ye Coat of Arms ye phondo ngalinye. Ikwanika nengcaciso yokuba lamaphawu amele ntoni. Le ngcacisos ibhalwe ngazo zoli 11 ilwimi ezisesikweni zase Mzantsi Afrika

Imithetho Yokusebenzisa iCoat of Arms

Akufunekanga kuzotywe izibiyeli kwi Coat of Arms, okanye kwenziwe utshintsho kwindlela eyenziwe ngayo imigca ekwi Coat of Arms.
Akufunekanga iCoat of Arms ijikwe, ikekeliswe okanye itshintshwe indlela eme ngayo.
iCoat of Arms ekwisikhundla esiphezulu kufuneka ixhonywe njengeyona iphezulu.