Umkhonto we Sive weTifundza

Umkhonto we Sive uchazwa ngekutsi, ku Heraldry Act No. 18 wa 1962 wase Ningizimu Africa, njengentfo noma inombolo lekhonjiswa ngulokukumele lokukhonjwa ngemibala ehawini ngekuvumelana nemihambo kanye nemigomo ye Heraldry, nge noma ngaphandle kwemchele, sigcoko lesicinile, ingcongwane, sigadla lesivala lokunye, basekeli, sisho noma lokunye kwekuhlobisa.

Indzima yalo Mkhonto we Sive

Ngayinye yaletifundza tase Ningizimu Afrika tine Mkhonto we Sive wato lomelele leso naleso sigodzi futsi usigcizelelo lesatiwako saleso sifundza. Umkhonto we Sive we Sifundza nguyona intfo lephakeme lebonakalako ye Sifundza. Imvumo lengiyo iyaniketwa kulowo nalowo mbhalo ngendlela yekuvumelana Lokukhulu kuwo.

iSouthAfrica.co.za inika inchazelo yeMkhonto we Sive wangasinye sifundza kanye nekusho kabanti ngekutsi ngamunye umeleni, kutotonkhe letilwimi letilishumi nakunye tase Ningizimu Afrika.

Kusetjentiswa kwe Mkhonto we Sive

Kute emalayini langadvwetjwa kulo Mkhonto we Sive, noma lushintjo kulamalayini lacinile.
Lo Mkhonto we Sive ungeke sowugegeletiswe, ugwenjiswe noma uguculwe.
Lo Mkhonto we Sive ungeke sowecele noma ungetwe ngaletinye tintfo.
Lokubekwa etulu kwe Mkhonto we Sive kumele ngasosonkhe sikhatsi kuboniswe kuchakata kakhulu.