Isiphandla sezikhali sesiFundazwe

Ingubo yezikhali ichazwa, eMthethweni We-Heraldry No. 18 ka-1962 waseNingizimu Afrika, njengalokhu into noma isibalo sibe umfanekiso ofanekisela imibala ngesihlangu ngokuhambisana nemigomo nemithetho ye-Heraldry, noma ngaphandle komqhele, isigqoko, isikhumba, ukugubha, abasekeli, isiqubulo noma ezinye izesekeli.

Indima Yesiphandla sezikhali

Isifundazwe ngasinye sesishiyagalolunye saseNingizimu Afrika sinesiKhwama sazo seMpi esimele leso sifundazwe futhi siyisigungu esisemthethweni saleso sifundazwe. Ingubo yesiFundazwe yezikhali ibonakaliso ebonakalayo kakhulu esiFundazweni. Igunya eliphelele linikezwa kuwo wonke amadokhumenti ngombono we
Uphawu olukhulu kulo.

I-SouthAfrica.co.za inikezela incazelo ngayinye yeziFundazwe I-Coat of Arms kanye nencazelo yalokho okushiwo yizimpawu, kuzo zonke izilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika.

Imithetho Yesiphandla sezikhali

Ayikho imingcele engadonselwa ezungeze i-Coat of Arms, noma izinguquko ekugqeni kwemigqa.
Ingubo Yezikhali angeke ijikelezwe, ihlaselwe noma iphikisiwe.
Ingubo yezikhali angeke ihambe noma ihlangane nezinye izinto.
I-Coat of Arms esezingeni eliphakeme kufanele ihlale iboniswa njengento evelele kakhulu.