UNelson Mandela ukhuluma newoma labomma lokha nabatjhagalako baya e- Union Buildings ePitori batjhagalela umthetho wokuphatha amapasa

©Dr Peter Magubane
UNelson Mandela ukhuluma newoma labomma lokha nabatjhagala baya e- Union Buildings ePitori batjhagalela umthetho wokuphathwa kwamapasa.Umthetho lo bewukatelela boke abahlali be- Sewula Africa abaneminyaka edlula eyi-16, kobana baphathe iimbhugwana zabo ezimapasa. Nawubhalelwa kwenza njalo bewubotjhwa ugwetjwe namkha uhlawuliswe.
Ngaphambi kweminyaka yabo - 1950, amadoda webala elinzima bekufanele bona aphathe amapasa nakaya emadorobheni, kodwana amapasa lawo bekanikelwa kwaphela abantu abangathola umsebenzi edorobheni. Lokho bekwenza bona urhulumende webandlululo akgone ukulawula inani lamadoda anzima angena edorobheni. Nangabe bathola umuntu angakaliphathi ipaselo, bebamubopha namtjhana bamhlawulise. Umthetho lo wamapasa bekungomunye ohloywe khulu kweminye yemithetho yebandlululo. Ngonyaka ka-1952, urhulumende wenza umthetho wokobana nabafazi babantu abanzima nabo baphathe amapasa kodwana zange bawuvume umthetho loyo.
Ngezi 9, zakaRhoboyi ngonyaka ka-1952, abafazi abadlula 20 000 batjhagala baya eUnion Buildings Epitori, bayokutjhagalela imithetho yamapasa. Abafazi bawowoke umhlobo, namasiko bahlangana bayokutjhagalela amalungelwabo, namalungelo wabantu bebala. UNeslon Mandela wahlangana newomeli ebeliyincenye yomtjhagalo lo, wayokukhulumisana nabo, begodu ayobatjengisa isekelo. Emtjhagalweni lo, isitjho esidumileko satlanywa “Wathinta abafazi, wathinta imbokodo!”

“Lokha umtlhago uragela phambili, ayikho ikululeko yamambala." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more