Nelson Mandela o Bolela ka Mogwantong wa Basadi wa Boipelaetšo Kgahlanong le Melao ya Lengwalo la Mosepelo

©Dr Peter Magubane
Nelson Mandela o eme sehlopha sa basadi ka lentšu nakong ya mogwanto wa bona ka Union Buildings ka Pretoria go ipelaetša kgahlanong le Melao ya Lekwalo la mosepele. Melao ye e gapeleditše maAforika ka moka ba ka godimo ga mengwaga ye lesometshela go rwala dipuku tša mosepele. Go palelwa ke go dira bjalo go ka hlaloša kotlo ya go swarwa, nako ka kgolegong goba kotlo ya go lefa.
Pele ga bo1950, banna ba bathobaso ba be ba swanetše go rwala mangwalo a mosepelo go ba ka lefelong la motsesetoropo, eupša ke fela batho bao ba bego ba kgona go hwetša mošomo ba fiwago lengwalo le. Se se be se dumelela mmušo wa kgethologanyo go laola go tsena ga banna ba bathobaso ka ditoropo kgolong. Ge motho a be a ka swarwa ka ntle le lengwalo la mosepelo, go be go direga gore a golegwe, a išwe ka kgolegelong goba go fiwa kotlo.
Molao wa lengwalo la mosepelo e be e le molao yo mongwe wa go hloiwa kudu wa melao ya kgethologanyo. Ka 1952, mmušo o dirile gore e be senyakwa go basadi ba bathobaso le bona go rwala mangwalo a mosepelo, eupša se se bile sa ganetšwa ka mahlagahlaga.
Ka 9 Phato 1952, basadi ba go feta 20 000 ga gwantile go ya Union Buildings ka Pretoria go ipelaetša ka Melao ya mangwalo a mosepelo.
Basadi ba merafe le ditšo ka moka ba kopane mmogo go gwantela ditokelo tša bona le ditokelo tša batho ba mmala. Nelson Mandela o kopane le sehlopha sa basadi bao ba bego e le karolo ya mogwanto go bolela le bona e le go laetša thekgo ya gagwe. Go tloga mogwantong wo, polelo ye e tumilego ya gore re “ge o betha mosadi, o betha leswika!”

"Mola bodiidi bo tšwelago pele, ga gona tokologo ya nnete.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more