Knob Thorn
Muṋanga

© Roger de la Harpe

Dzina

Muṋanga [Acacia nigrescens]

Tshivhumbeo

Hoyu muri wo lapfa ubva kha 5-18m nahone a u fari mulilo. Una zwiguluguḓa kha tsinde. maṱari a hone a vha a mahulu a mela zwiṱari zwiṱuku zwiṋa kha ṱari ḽithihi. Muvhala wa ṱari ḽiswa ndi mutswuku.

Maluvha

Muṋanga u pupumisa maluvha nga Ṱhangule u swika nga ǹwedzi wa Ḽara. Maluvha awo a mela e na mipfa yo lapfaho u swika kha 100mm. maluvha atshi thoma u pupumisa avha a muvhala wa musumbusumbu ono putuluwa a vha muvhala mutshena. Mutshelo wa hone u ḽeswa nga Ṱhuḓwa na dziǹwe phukha. Nḓou I ḽesa maṱari. mapfeṋe na ṱhuḓwa dzi ḽesa mutshelo wa muṋanga.

Mushumo wa Muri

Zwiṋoṋi zwo no funesa milindi ya miri dzi dzula khawo. U shumiseswa u ita dzibodo na thulusi dzi shumiswaho milindini ya maini. Muṋanga u ya bvisa bulannga ḽavhuḓi ḽa maṱhakheni ḽi no ita fanitshara.

Ngudo

Mipfa ino wanala kha muri uyu hupfi ivha ikho u tsireledza kha dziNḓou.

I wanala fhii?

Hoyu muri u wanalesa fhethu ho omaho sa vhuba ḓuvha ha Afrika na vhukovhela ha Tanzania. Vhugala phukha ha Kruger National Park ndi hayani ha muri Muṋanga.