Knob Thorn
Hlogwana ya Mootlwa

© Roger de la Harpe

Leina

Hlogwana ya Mootlwa

Leina la selatini

Acacia nigrescens

Tlhalošo

E gola dimetara tše 5-18 ka botelele gomme e kgona go itšhireletša mmolong. Maina a tlwealego ka Seisimane le Seafrikanse a šupa kudu pharologantšho ya meetlwa, yeo e le go dihlogwana. Dihlogwana, tšeo hlagelelago ka dibelebeleng le makaleng, ka mabaka a mangwe a mmalwa a go hloka diphedi tša bonoši. Mahlare a lokišitšwe mathokong ka bobedi. Dimela tše hlohloregago ka tlwaelo ga di na mahlare nakong ya marega le mathomong a seruthwana.
Tebelego ya lehlare ke pharologantšho ya diphedi. Go na le fela 4 -6 ya matlakalana go lehlare le le tee gomme a tloga a le makotwana ka go sekama (ya go kukega) ka bofaseng. Kutu ya yona ke ya go ba sekasediko le go ntšha mekokotlo ye me nnyane. Lehlare le le fsa le mela ka nako tše dingwe a lego bohubedu bja go phatsima.

Matšoba le Dienywa

Go khukhuša ga go direge ka lenaneo le rilego go ba gona magareng ga Phato le Dibatsele. Ke matšoba a go ba le monkgo o botse a go ba le meetlwa ye ka ba go dimilimetara tše 100. Ka nako ya lehlona matšoba a bokhubedu bja botsothwa a fetogele bošweu bja lerojana ka mmala, ge le bulegile ka botlalo. Seenywa se ka ba dimilimetara tše 100 botelele le dimilimetara tše 13-25 ka kakaretšo (leina la itšege thwii la gore nigrescens le ra gore ba ‘go ela boso’ gomme go ka diragala gore e šupa diphotlwa, tšeo di fetogelago bosong ge di butšwa). Di ja ke Dithutlwa le dipgoofolo tše dingwe. Ditlou di ja dikalana, mahlare le mahlogedi, Tholo e ja mahlare le mahlogedi le Thutlwa, Kgabo le Tšhene di ja matšoba.

Tšhomišo

Mehlare e šomišwa ke mehuta ya dinonyana ka moka tša go beela. Kota ke ya go tiya ya go thibela mohlwa. E šomišitšwe go dira ditlabakelo tša posong le tša meepo. Mehuta ya diphedi e na le thibela komelelo eupša e boleta go šobane. Go feta fao e dira sediri sa bonsai se botse. Ke kota ye e tiilego kudu gomme e thata. Ga se ka mehla ge e šomišetšwa fenitšhara. E na le seabe se se kgethegilego sa go ba bothata, ke ka fao e lego botse go lebato la kota.

Moo di hwetšwago

Mehuta ye e na le phatlalatša ye ye bophara kudu, go diragala ka dikarolong tša go oma tša ka lebowa la Aforika Borwa go fihla ka bokgole bja ka Tanzania, gantšhi ka botsitso, mabung a sehlaba le go ba ka mafelong a go bulega kudu. Ke pono ya go tsebjala go baeti ka Phakeng ya bosetšheba ya Kruger.

Dintlha tša naga

Dihlogwana tša meetlwa ya Dinigrescens Tša Acacia di ki le tša naganwa gore di na le tšhireletšo go Ditlou gore di sa senya lekwamati, le gabotse ka mafelong a mangwe moo Ditlou di sa hwetšagalego meetlwa e bonala e nyelela.