Knob Thorn
Moole

© Roger de la Harpe

Lebitso

Moole (Knob Thorn)

Lebitso la Selatini

Acacia nigrescens

Tlhaloso

Se hola ka bolele ba dimitara tse 5-18 ebile ha se tjhe. Lebitso la senyesemane le seburu a fana ka setshwantho sa meutlwa, eleng knopo. Dikonopo tse hlahelang kutung le makaleng ka nako tse ding di lahlehelwa ke tshobotsi. Semela se hlohlora makgasi mmesefate ha sebe le makgasi nakong ya mariha ho ya maqalong a selemo. Makgasi a qala tshobotsi ya mefuta. Ho nale makgasinyana a 4-6 lekgasing le le leng mme a maholo hoy a ka moo ho lokelang. Makala aotlolohle mme a jara lesapo le lenyane la nokokotlo. Makgasi a matjha ka nako e nngwe a makgubedu bo kganyang.

Dipalesa le Tholwana

Ho palesa ha wa tsitsa ho etsahala pakeng tsa Phato le Pudungwana. Monko monate wa palesa o tswaletswe honyoloha ka dimilimitara tse 100. Boemong boo e etsang hlahala dipalesa di kgubedu bosootho ka mmala, di fetowa hob a bosweu ba romo ha di bulehile ka ho phethahala. Thlwana ke e bolele ba dimilimitara tse 100 le bophara ba dimilimitara tse13-25. Di jowa ke dithuhlo, le diphoofolo tse ding. Ditlou di ja makala, Kudu e ja makgasi le letlobo, ditshwene le diapi di ja dipalesa.

Tshebediso

Sefatese sebediswa ke dinonyana tsohle tse behelang. Patsi e thata ebile ha e jowe ke bohlwa. E ne e sebediswa ho etsa dipo le dipalo tsa mmaene. Mofuta ona ha o tshabe komello, empa o bonolo serameng. Ebile se etsa sehlahla se setle haholo sa bonsai. Ke sefate se thata haholo se tshwarellang. Ha sebediswe bakeng sa fanishara haholo. Senale matla a hlahelletseng, mme se setle bakeng sa ho etsa foluu.

Moo di fumanehang

Mofuta ona o tletsetletse haholo dubakeng tse nang le komello tsa Afrika Borwa, le bohole baTanzania, haholo mobung o nang le santa. Ho tlwelehile hoho etela Kruger National Park.

Dintlha tsa tshimo

Meutlwa ke tshireletso kgahlano le ditlou tse senyang matlalo, mme hantle ntle dibakeng tseo ho senang ditlou meutlwa e ya nyamela.