Knob Thorn

© Roger de la Harpe

Igama

Knob Thorn

Igama lesi-Latin

Acacia nigrescens

Ihlathululo

Ukhula ngobude bewube mamitha amahlanu ukuya kalisumi nobunane begodu ukghona ukuzivikela ekutjhisweni mlilo. Amagamawo welimi lesiNgisi kanye ne-Afrikaans asuselwa emikghwenawo wameza arondo. Amevawo la atholakala esiqwini kanye nemagatjeni, nokho avamise ukungabikhona keminye yawo. Amakarawo anesakhiwo esifana namasiba. Kusimilo esilahlekelwa makari ngesikhathi sebusika kanye nekuthwaseni kwehlobo.
Isakhiwo samakari la ngiso esikhombisa kuhle imikghwa yemihlobo le yemithi. Kunamakari amane ukuya kasithandathu ekarini ngalinye begodu anjalo nje makhulu ngokuba nesithomo esingakanqophi. Incenye yamakari la ibhincekile begodu inamevana amancani. Amakari amatjha avamise ukuba nombala obomvu okukhanyako.

Amathuthumbo kanye neenthelo

Ukutlhurha kwawo kuyahluka begodu kuvame ukwenzeka khulu phakathi kwenyanga kaRhoboyi kanye noSinyikhaba. Amathuthumbo anomnuko la amila hlagana nameva angaba mamilimitha alikhulu wobude. Esigabeni sokutlhurha, amathuthumbo la abanombala obomvu okuqarheke ngozotho, ovame ukutjhuguluka ube mhlotjhana nasele avuleke ngokwaneleko.
Iinthelo zawo zingemaqepheni amade ngamamilimitha angaba likhulu kanye nobubanzi obungaba lisumi nantathu ukuya emasumini amabili wobubanzi (igama lawo elinqohileko elithi i-'nigrescens' lihlathulula ukuba nzima kanye nokutlhurha, namatlhurhelwawo avamise ukuba nzima nasele avuthiweko). Avamise ukudliwa ziindlulamithi kanye nezinye iinlwani. INdlulamithi idla amagatja, amakari kanye namatlhurhelo, kuthi iBhalabhala lizidlele amakari kanye namatlhurhelo, begodu iNdlulamithi, iimfene kanye neenkghabu zidla amathuthumbo.

Umsebenzawo

Imithi le isetjenziswa ziinyoni ezihlala ngemigodini yemigodi. Isigodo sawo siqinile begodu sizivikela ukudliwa mumuhlwa. Begade sisetjenziselwa ukwenza amaplanka kanye neenjamiso emamayini. Isimilwesi sikghona ukujamelana nesomiso kodwana sihlulwa mbethe. Unjalo nje uba muhle khulu nawutjalwe ngepotjwaneni bewuquntwe kuhle. Uliplanka eliqine khulu nelihlala isikhathi eside. Awukavami nokho ukusetjenziselwa ifinitjhara. Waziwa ngokuqina okungakajayeleki, nje-ke uba muhle nawusetjenziselwa ukwenza i-Parquet flooring material.

Lapho itholakala khona

Umhlobo lo usabalele ngokubanzi khulu, utholakala eencenyeni ezomileko zeSewula ye-Afrika ukuya etlhagwini ye-Tanzania, kanengi ehlabathini eyisanda etjhingelako nangokuba maqalanga okubanzi. Nokho ujayeleke ukubonwa ziimvakatjhi ze-Kruger National Park.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Amevawo la agobeneko we-Acacia nigrescens kuqatjangwa bonyana yindlela yokuvikela amaqolwawo ekonweni ziiNdlulamithi, kuhlekuhle eendaweni lapho iiNdlulamithi zingasatholakali khona kubonakala kwanga nameva la asukile.