Basil nga Vhudalo

© Louise Brodie

Dzina La tshi saitsi: Ocimum basilicum
Dzina lo doweleyaho: Basil or Sweet Basil

Huna u humbuleliwa uri i bva India. Namusi yo tavhiwa u mona na lifhasi lothe nga mulandu wa uvha thethe na matari ayo o omaho na mulandu wau vha na mapfura.

U Talusa Tshimela

Tshitaka hetshi tshi ya hula u swika kha 700 mm u lapfa na tsinde line la vha mushonga iya vha khuni musi i tshi khou di hula. Na matari a muvhala wo thanyaho mudala na u tandavhuwela matungo. Matari aya lapfa u swika kha 80 mm na u vulea ha 30 uya kha 50 mm. Dzinwe tshaka dzina matari matsuku. Arali tshimela tsha tendelwa tsha hula hu ya swika hune wa kona u vhona na maluvha matshena zwa fhedza zwi tshi khou ya kha mbeu.

Mushumo

I tavhelwa munukhelelo wayo wavhudi zwine zwi ya shumiswa zwi zwitete kana zwo oma hu tshi khou toda u bveledzwa mapfura. Matari ahone aya dovha aliwa o ralo kha dzi salad.
Iya dovha ya divhelwa u shuma sa mushonga: ya fhedza u silingea, tsukanyo na u zwimba. Na u fhedza u tshuwa nau kona u ededza. Basil iya kona na kha migraines nau thusa kha vhathu vhane vha vha uri vha na tshifakhole.

Zwine Mavu A Toda Zwone Na U Lugisela

Ivha ya vhudi kha mavu ane avha uri o limiwa ane avha uri ana pfushi. Inga hula kha mavu ane avha na pH ya 4.5 fhedzi ivhesa ya khwine kha mavu ane avha uri ana pH ya 6.5.

Musi u tshi khou lugisela mavu ndi zwavhudi uri u shele na manyoro. Mavu haya afanela u limiwa huna nwedzi uri hu kone u bviswa tshene ine ya nga kha di vha yo dzhena. Ha kona u shumiswa haraga ho sala vhege uri hu dovhe hu bviswe tshene yothe, uri hune ha khou do tavhelwa hu vhe hu ha vhudi.

Mutsho

I hula zwavhudi kha mutsho une wa vha vhukati ha 12°C na 28°C. Iya funa mutsho wa uri i kone u mela une wa vha 20°C. A i todi murotholo wo kalulaho. Mufhiso muhulwane uya tshinya tshimela na kha matari zwihulwane.

Tshaka

U tshi khou bveledza zwa u rengisa, dzine dza divhea ndi hedzi: Anise, Camphor, Cinnamon, Dani, Dark Opal, Genovese, Large leaf, Lemon, Mammoth, Purple ruffles na Sweet.

Ndi zwavhudi u toda tsivhudzo kha u tavha uri ndi i fhio ine ya do tenda kha mavu a hune na vha hone.

U songo songo tavha tshithu tshine maraga wa hone a u divhei.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe