Kakaretšo ka ga Basil

© Louise Brodie

Leina la tša mahlale: Ocimum basilicum
Leina la go tlwaelega: Basil goba a Sweet Basil

Sebjalo sa Basil se naganwa gore se hlolegile mo India. Lehono e bjalwa lefaseng ka bophara ka lebaka la matlakala a sona a go oma le go hlweka le a gammogo le oli ya yona e bohlokwa.

Tlhalošo ya Sebjalo

Sethokgwa sa Basil Bush se gola go fihla 700 mm ka botelele gomme se na le thito ya herbaceous yeo e ba go thata ebile se ba kgong ge se butšwa. Se na le matlakala a sebopego sa nkgokolo ka fase e bile a šupile gannyane. Matlakala a fihla ka 30 le 80 mm le 50 mm go ya ka bophara. Ba bangwe ba na le mehuta ye e nyakegago. Ge sebjalo se dumelelwa go tšwela pele go gola go fihlela se mela matšoba a mmala wo mošweu go lilac le go enya peu.

Tšomišo

Basil e bjalelwa matlakala a yona a monkgo wo botse ao a šomišwa a hlwekile goba a omile go tšweletšong ya dioli. Matlakala a foreše a šomišwa go apea ho hwetša mohlodi wa ona goba a a lewa a le tala bjalo ka saladte.
Basil e tsebjwa ka šomišo ya yona a dihlare: go fokotša go feroga dibete, go šila mala le bohloko. E dirišwa gape go thuša go fokotša letšhogo e bile e na mokgwa wa go theoša moya gannyane. Basil e ka tšewa go alafa hlogo ya go opa le go thuša batho ban ago bolwetši bja go wa.

Dinyakwa tša Mmu le go Apea

Basil e mela gabotse mo mmung wa sehlaba, seloko wo na lego manyoro a maemo a godimo. E ka gola mmung wa mehutahuta ka pH ya 4.5 go ya go 8 eupša e dira kaone mo mmung wa pH ya 6.5.
Ge o beakanya mmu mo lefelong la go bjala go bohlokwa go oketša mmutele goba manyoro a lekanego mmung. Se se swanetše go bjala kgwedi ya pele ga pšala, pele ga ge mengwang e hwetša sebaka sa go mela. Lefelo le swanetše lengwa ka dipapetlasediko beke pele ga pšalo go laola mengwang gabotse gape le go beakanya lefelo la go bjala.

Boso

Basil e mela bokaone mo bosong bja magareng ga 12°C le 28°C. E hloka Themperetšha ye e fetago 20°C. Sebjalo sa Basil se huetšwa tšhwaane. Phišo ye e fetišago goba tshenyo ya go tonya ebile e na le matlakala a bokoa.

Dikhalthiba

Mabapi le tšweletšo kgwebo, dikhalthiba tše di tumilego ke: Anise, Camphor, Cinnamon, Dani, Dark Opal, Genovese, Large leaf, Lemon, Mammoth, Purple ruffles le Sweet.
Go kaone go nyaka keletšo ka ga mekgwa ya go mediša le khamphani ya peu ka mekgwa ye kaone ya go fapafapana.
O se ke wa bjalo se sengwe ka ntle le ge e le gore kgwebo ya gona e a tsebega.

Translated by Lebogang Sewela