Sitjalo Semacembe Laluhlata Lamanyatelako

© Louise Brodie

Ligama le sayensi: yi Ocimum basilicum
Ligama lelatiwako: Basil

Sitjalo semacembe laluhlata lamanyako noma eMacembe lanongotelako Lesitjalo semacembe laluhlata lamanyatelako kucatjangwa kutsi imvelaphi yaso kuse India. Namuhla sihlanyewa mhlabawonkhe kwentela lamacembe aso lamasha nalomile kanjalo nalo oyili waso lobaluleke kakhulu.

Inchazelo yale Sitjalo

Lesihlahla semacembe laluhlata lamanyatelako akhula abengemamilimitha lamakhulu lasikhombisa ngebudze phindze sibe neluhlanga lelikhulu lelicinako bese libasigodvo nasisoloku sikhula lesitjalo. Lamacembe lasandingilizi laluhlata lohhwabile ayindingilizi ngasekugcineni kantsi futsi acijile kancane. Lamacembe angafika ku mamilimitha lamashumi lasiphohlongo ngebudze bese emashumi lamatsatfu kuya kumashumi lasihlanu ema milimitha labanti. Letinye tinhlobo letiningi tinemacembe labovu kancane. Umangabe lesitjalo sivunyelwa kutsi sikhule/sihlume size sibe ngumhlophe losakhulile kuya ebaleni la lilac timbale titovela bese tiba tinhlavu.

Kusetjentiswa

Lesitjalo semacembe laluhlata lamanyako sihlanyelelwa lamacembe aso lanekunongotela lasetjentiswa amasha noma omile kanye nekukhicita oyili lobaluleke kakhulu netinongo. Lamacembe lamasha nalomisiwe asetjentiswa ekuphekeni njengesinongo aphindze adliwe aluhlata njengesaladi.
Lesitjalo semacembe laluhlata satiwa ngekusetjentiswa njengemutsi: kususa kugonyuluka, kucumba kanye nekuva kushisa. Sisetjentiswa ekususeni kwetfuka njengoba kuyindlela lencane lekudzakako bese uyalala. Lesitjalo siphindze satsatfelwa lababulawa yinhloko lebuhlungu kantsi futsi kutsiwa isita labahlushwa sifo sengcondvo bese baphelelwa ngemandla.

Tidzingeko te Mhlabatsi ne Malungiselelo

Lesitjalo sentakahle emhlabatsini lodvonswe kahle wesihlabatsi lesimantana lesisetulu ngetintfo letakheke kutintfo letiphilako. Singahluma ngebubanti nge pH ya 4.5 kuya ku 8 kepha senta kahle emihlabatsini lene pH ya 6.5
Uma ulungisa lesihlabasi kulendzawo yekuhlanyela kumcoka kwengeta manyolo wetintfo letakheke ngalokuphilako lokwenele noma umcuba losemhlabatsini. Loku kumele kulinywe enyangeni ngaphambi kulinywe kwentela kunika noma nguliphi lukhula litfuba lekukhula. Lomhlaba kumele bese uyagutjwa ngelikhuba lesigulumba evikini ngaphambi kwekulima kwentela kususa lolukhula futsi bese kulinganiswa lendzawo yekuhlanyela.

Simo Selitulu

Lesitjalo sikhula kahle etimeni telitulu esimeni sekushisa lesisemkhatsini wa 12°C na 28°C. kudzinga kushisa kwekukhulisa lokungetulu kwa 20°C. lesitjalo semacembe laluhlata lamanyako siyincelencele endzaweni lenesitfwatfwa. Kushisa lokukhulu noma kubandza kubulala lesitjalo semacembe laluhlata lamanyako futsi ngemacembe layincelencele.

Tinhlanyelo

Kwentela umkhicito wentsengo, letinye tinhlanyelo letatiwako ngunati: yiAnise, iCamphor, iCinnamon, iDani, iDark Opal, iGenovese, iLarge leaf-Licembe lelikhulu, Lemon-Lilamula, iMammoth, iPurple ruffls ne Sweet-Nekunongotela Kubalulekile kufuna lwati kubasendzaweni ngemalungiselelo ekuhlanyela kanye nalenkampani yetindumbu ngekutsi ngutiphi tinhlobo letikahle ngalemakethe loyifunako. Ungahlanyeli lutfo ngaphandle nangabe lemakethe loyifunako iyatiwa kucala.

Translated by Phindile Malotana