I-Basil

© Louise Brodie

Ibizo lesayensi: Ocimum basilicum
Ibizo eliJayelekileko: Basil nanyana i-Sweet Basil

Itjalo se-basil kudlunjanwa kobana sibuya enarheni yeNdiya. Namhlanje sitjalwa enarheni yoke ngebanga lamakari waso afretjhi nanyana onyisiweko kanye namafutha aqakathekileko.

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

Istjalo se-basil silihlatjhana elingaba yi-700 mm ngobude begodu sinesiqu esilikhambi esisiqu esiqinako sitjhuguluke sibe ligodo lokha istjalo nasikhulako. Amakari akheke saqanda ahlaza satjani okukhanyako arondo ngaphasi begodu aqijile kancani. Istjalwesi sifika ku-80 mm ngobude kanye ne-30 ukuya ku-50 mm ngobubanzi. Eminye imihlobo inamakari abomvu kancani. Nange istjalwesi sivunyelwa kobana sikhule size sibe sikhulu sikhipha amathuthumbo amhlophe akhipha imbewu.

Ukusetjenziswa Kwayo

I-basil ivunelwa amakari wayo anephunga elimnandi asetjenziswa omile nanyana afretjhi ukhiqiza amafutha aqakathekileko. Amakari afretjhi nonyisiweko asetjenziselwa ukupheka kanye nokununga begodu ayadliwa godu ahlaza.

I-basil idume ngokuba yipengu yokususa ukuyabuka, ukuqurhelana kanye nokuvuvuka. Asetjenziswa ukususa ukungahlaliseki begodu ayalalisa kancani. I-basil iselelwa i-migraine begodu kuthiwa irhelebha abantu abatjhwenywa bulwelwe bokuyatha.

Iintlhogeko Zehlabathi kanye Nokuyilungisa

I-basil iba yihle ehlabathini engenwa mamanzi eyisanda ezele amagciwani. Irhona ukukhula ehlabathini ene-pH ye-4.5 ukuya ku-8 kodwana iba yihle khulu hlabathini ene-pH eyi-6.5.

Lokha nawulungisa ihlabathi lapha uzokutjala khona kuqakathekile kobana ufake umanyoro owaneleko nanyana ikhompowusti ehlabathini. Kutlhogeka kobana ipetwe enyangeni ngaphambi kokobana uyitjale ukupha ithuba lokobana ikhula limile. Ihlabathi kutlhogeka kobana i-fakwe i-disk harrow evekeni ngaphambi kokobana utjale ukususa ikhula godu indawo ibe butjhelelezi.

Ubujamo Bezulu

I-basil ikhula kuhle emazingeni womtjhiso ahlangana kwe-12°C kanye ne-28°C. Itlhoga womtjhiso ahlangana kwe-20°C. Ukuze imile kuhle. Istjalo se-basil asithandi umbethe. Umtjhiso khulu nanyana ukoniwa makhaza istjalo se-basil simakari azwelako.

Imihlobo Yaso

Ekhiqizwa ngehloso yokurhweba ngayo, eminye imihlobo yaso yi-: Anise, Camphor, Cinnamon, Dani, Dark Opal, Genovese, Large leaf, Lemon, Mammoth, Purple ruffles kanye ne-Sweet. Kungcono ukuthola iseluleko ngendlela zokuyitjala kanye nekampanini yembewu kobana mihlobo miphi engcono ongayitjala ukuze uyithengise emarageni ozimisele ukuzithengisa kizo. Ungatjali litho ngaphandle kokobana imaraga oyithengiselako ngiyiphi.

Translated by Busisiwe Skhosana