Serrated Hinged Terrapin

© Nigel Dennis

Ligama

Serrated Hinged Terrapin (Pelusios sinuatus)

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Tsetudines

Umndeni

Pelomedusidae

Budze balensikati

Emakhulu lamatsatfu kuya kumakhulu lamane ema mm.

Budze balendvuna

Emakhulu lamatsatfu kuya kumakhulu lamane ema mm.

Inchazelo

Le Serrated Hinged Terrapin ngiyona iyinkhulu kuwo onkhe ema terrapin. Le carapace kanye ne bridge kunelibala lelifanako lelimnyama. Lolokusalipulede lokungetulu kumtfubi-losemkhatsini, nelibala lelimnyama lelibonakalako, umbhalo logegelete emaceleni. Sigogo salentsamo kanye netinyawo nemikhono kuluhlata lohhwabile loya ku mphunga.

Kusakateka

Le Serrated Hinged Terrapin itfolwa etindzaweni letishisako letise Mphumalanga ye Afrika, kuya ngase Zambezi River kuya eVictoria Falls, kanye nenyakatfo ye Zululand.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lelensikati italela kusuka kulasikhombisa kuya kulamashumi lamabili nesihlanu emacandza, kukhuphukela kuma m lamakhulu lasihlanu kusuka eceleni kwemanti, ngenyanga yeMphala kuya enyangeni yaBhimbidvwane. Etigangeni, lamancane avela ngenyanga yeNdlovu lenkhulu kuya enyangeni yaMabasa.

Umbhalo lohlanganisiwe

le Serrated Hinged Terrapin inemfihlo yeliphunga lelingasilo uma itfuswa.