Serrated Hinged Terrapin
Ifudu ekulu

© Nigel Dennis

Igama

Ifudu ekulu (Serrated Hinged Terrapin) [Pelusios sinuatus]

Iimbalobalo ezirhunyeziweko ngepilwabo

Isigaba - Reptilia
Irhemo/Umhlobo - Tsetudines
Umndenazo - Pelomedusidae
Ubude besikazi - 300 - 400 mm
Ubude boduna - 300 - 400 mm

Ihlathululo

Ifudu le mhlobo omkhulu kunazo zoke ezifana nayo. Iqephe layo loke linombala munye ofanako onzima. Encenyeni epataleleko yeqepheli inombala weliphakathi elisarulana, kanye novangeke ngonzima obonakala khudlwana, kuthi eencenyeni zesiphetho sayo kube namabala akheke ngendlela yama-angulars. Umbala wesikhumba sayo sentanyeni kanye nesemilenzeni sinombala omthuthu okumlotha.

Ukwabeka nokusabalala kwabo

Umhlobo lo wefudu utholakala ePumalanga ye-tropical Afrika, magega ne-Zambezi River ukuyela e-Victoria Falls, kanye nesewula ye-Zululand.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Esikazi ibekela amaqanda alikhomba ukuya kamasumi amabili nahlanu, ebangeni elingaba mamitha amakhulu amahlanu ukusuka emanzini aseduze, phakathi kwenyanga kaSewula noTjhirhweni. Kanengi amaqanda aqoqoselwa phakathi kwenyanga kaNtaka kanye noSihlabantangana.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Umhlobo lo wekghuru unephunga elimbi nelingasuki lula lokha nawuthuselweko.