Oyili we Hemp

Oyili we hemp ungatsatfwa kusuka kutincenye letehlukene te titjalo te hemp phindze inetintfo tekuphekwa, buhle, umutsi kanye nalokugcotjiswako.

©Marinda Louw

Oyili We Tinhlavu Te Hemp Icudzelene Ne Oyili Ye Hemp CBD

iCannabis sative (ihemp) tinhlavu letisetjentisa mhlabawonkhe ngenca yemanutrient laphakeme latfwelwe kanye nemigomo lecinile kusendzaweni kwentela kukala lelinani lekusebenta ngekuhlanya nge cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC). eCanada, lesikali singu 10 ppm ngeligremu linye letinhlavu te hemp kanye nalamanye emave lafana ne Ningizimu Afrika kulandzele imicondvo lefanako etigaba te THC ku hemp. Le USA ivumela 0.3 % weTHC kumikhicito ye hemp.

Oyili wetinhlavu te hemp letsatfwa ku tinhlavu phindze ingatfwala tintfo telinani lwe phytocannabinoids letifana ne CBD. Oyili wetinhlavu te hemp ucindzetelwa kutsi ukhokhe oyili loluhlata lonekuvela lokufanako koloko kwetinhlavu tabhekeni noma emantongomane.

Le oyili ivutsiwe ngetintfo letitfolwako tema futsa we esidi kufanane omega-6 na omega-3 kanjalo na vitamin E. lesilinganiso se omega-6 kuya ku omega-3 ku oyili wetinhlavu te hemp uvama kuba semkhatsini wa 2:1 na 3:1 lokuyintfo yemphilo yebantfu.

Oyili we CBD hemp lotsatfwako wakhiwa kusuka etimbalini, kumahlanga kanye nakumacembe esitjalo se hemp. Letitincenye tetibhidvo titfwele tintfo te phytocannabinoids lefutsi iCBD nguyona ikhweshile. iCBD yatiwa kancono ngekutsi yi phytocannabinoid letekuhlanya, ibe yinye yalamaningi ema cannabinoids ikhonaku hemp.

Lesizatfu lesingiso sekusebentisa le oyili ye hemp ye CBD kutsi kugcinwe lamakhemikhali alingene emtimbeni ngekutsi kuciniswe lendlela yemuntfu. Lolokutfolwa ku oyili we CBD kuhkhona ku CBD kepha kugcugcutelwa kusebenta kwemacannabinoids lakhona ku oyili njenge terpenes kanye nalamanye emaphytochemical. Loku kusebenta lokuhlangene, lokucinile kunalokusebentako kwe CBDkuphela, kwatiwa njenge liningi lekusebenta.

Kusetjentiswa Kwa Oyili Wema Hemp

Oyili wetinhlavu te hemp ukahle kusetjentiswa nekushisa njengoba utobulala le esidi yemafutsa kepha kungaba yintfo lekahle ku mayonnaise, pesto noma njenga oyili wekunonga. Oyili we hemp ukahle ugcinwe lapho kuphole khona, futsi itsi ingavulwa, kumele bese iyasetjentiswa kutinyanga letintsatfu.

Isetjentiswa etintfweni tesikhumba, oyili wetinhlavu te hemp itfwele ema antioxidant futsi inemandla ngekungashisi lekusita kwelapha buhlungu, kucubuka, eczema kanye ne psoriasis. Ilunggele sikhumba lesiyincelencele.Imfundvo yase Finland yakhomba intfutfuko jy eczema futsi nasekuciniseni tinwele kanye netingalo tetigulane letisebentisa oyili we hemp njalo ngelilanga.

Wesibili, oyili we tinhlavu te hemp loshisisiwe utokhokha libala lelinsundvu. Lona oyili usetjentiswa ekupendeni njenga oyili wekomisa pende, phindze njenga oyili we lilambu. Siyilo seplasitiki lesifana ne linoleum kanye naphetiloli wa dizili lowakhiwa kusuka ku oyili wetinhlavu te hemp.

Ihemp ye CBD itsatsa oyili (losuka kumacembe, etimbalini nakumahlanga) ungasetjentiswa etintfwenti letiningi tesimo, lesifaka kwekunakekela sikhumba kanye nekwelapha timo letiningi temitsi yekulapha.

Lelizibithi lelicinile le sayensi lelisetjentiswa emitsini we CBD ku oyili wetinhlavu te hemp lwekwelapha iepilepsy ebantfwaneni. iCBD iphindze isite ekwetfukeni kanye nakusifo sekungalali kahle njengebuhlungu lobuhambisana nekushisa.

Oyili we CBD ifakwa kutintfo letifana netshephisi lenongotelako, titokiswidi, kudla kwetilwane letincane kanye nakumatfonsi, oyili we vaping, itinctures kanye nekwekufutsa. Ingashikishwa esikhunjeni noma itsatfwe inatfwe.

Lucwalingo lwe Nyuvesi yase Nottingham lwagcina ngekutsi kudla lokutsite lokune esidi lenemafutsa lasetulu kungakhulisa bukhona be CBD ku oyili we hemp. iCoconut, olive, emantongomane kanye ne oyili lefanako, kanjalo nemfishi, inyama, emakotapeni kanye nemacandza, kutovumela umtimba wemuntfu kutsi ubambe iCBD leyenele.

Translated by Phindile Malotana