Oli Ya Hemp

Oli ya Hemp e ka ntšhwa go tšwa go dikarolong tše di fapafapanego tša hemp gomme e na le culinary, bobotse, dihlalre le kgopelo ya intasteri.

©Marinda Louw

Oli Ya Dipeu Tša Hemp vs CBD Oli Ya Hemp

Cannabis sativa dipeu tša (hemp) di šomišwago ka bophara ka lebaka la diteng tša godimo tša phepo gomme go na le melawana yeo e beilwego go fokotša palo ya psychoactive cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC). Ka mo Canada, phokotšo ye ke 10ppm ya kramo ya dipeu tša hemp gomme dinaga tše dingwe tša go swana le Afrika Borwa di latela ditlhahli tša go swana tša maemo a THC ka gare ga tšweletšwa tša hemp. USA e dumelela phesente ya 0.3  ya THC ka gare ga tšweletšwa tša hemp.

Oli ya peu ya Hemp e tšwa go dipeu gomme e ka ba le dintlha tša phytocannabinoids bjalo ka CBD. Oli ya peu ya Hemp e a gatelela go tšweletša poelo ya oli e tala ye e lewago ka tatšo ya go swana le ya walnuts goba dipeu tša sonoplomo. 

Oli e humilego ka makhura a diesete tša poly-unsaturated tše holago go swana le omega-6 le omega-3 gammogo le vitamine ya E. Kabo ya omega-6 go omega-3 ka gare oli ya peu ya hemp gantši e magareng ga 2:1 le 3:1, kabo ye e lebane maphelo a batho.

Setsopolwa sa oli ya hemp ya CBD se dirwa ka matšoba, dikutu le matlakala a sebjalo sa hemp. Dikarolo tše tša dimelo di na le mohola wa phytocannabinoids fao CBD e lego bohlokwa kudu. CBD ke non-psychoactive phytocannabinoid ya go tsebega, eupša go na le cannabinoids re tee fela go tšwa go tše ntši yeo e lego gona ka gare ga hemp.

Nepokgolo ya go diriša oli ya hemp ya CBD ke go bušetša tekanetšo ya dikhemikhale tša mmele ke go hlohleletša endocannabinoid ya botho. Mehola ya oli ya CBD ga se fela ka lebaka la CBD eupša e tšwela pele go maatlafatšwa ke seabe sa cannabinoids tše dingwe tšeo di lego gona ka gare ga oli bja ka terpenes le tše dingwe phytochemicals. Diabe tše ge di kopantšwe di maatla go feta khuetšo ya CBD le tee fela, e bitšwa ‘seabe sa entourage’.

Tšhomiša Y Oli Ya Hemp

Oli ya hemp gomme ge e ka dirišwa ka phišo e tla senya mohola wa diesete tša makhura eupša e a nyakega ka gare ga mayonnaise, pesto goba ka oling ya go gaša. Hemp oli e ka bolokwa mo lefelong la go tonya, gomme ge e se no bulwa e swanetše go šomišwa ka gare ga dikgwedi tše tharo.

E ka šomišwa go ditšweletšwa tša letlalo la mmele, oli ya peu ya hemp e na le antioxidants ebile e na le bokgoni bja go thuša ka bohloko, gomme e ka thušago go alafa acne, rashes, eczema le psoriasis. E malebago go letlalo le bokoa. Dinyakišišo kua Finland di bontšhitše dikaonafatšo ka eczema le ka maatla a meriri le manala a balwetši bao ba šomišitšego oli ya peu ya hemp letšatši ka letšatši.

Ge o ka gatelela dipeu tša hemp di tlo tliša oli ya mmala wo sootho. Oli ye e šomišwa go hlwekiša, bjalo ka oli ya go omiša ka gare ga dipente, le oli ya lamp. Maboto a polastiki go swana le linoleum le dipente tša makhura tša tisele di dirwa go tšwa go oli ya peu ya hemp.

Setsoplwa sa oli ya CBD (se tšwa go matlakala, matšoba le dikudu) di ka šomišwa go mehutahuta ya maemo, go swara le mo letlalong la mmele le go alafa mehutahuta ya malwetši.

Bohlatse bja saense bjo nago maatla ka ga tšhomišo ya CBD mo bongakeng ke bja go alafa bolwetši bja go wa go bana. CBD e thuša gape ka tlalelo le go hloka boroko gammogo le malwetši a go amana le bohloko.

Oli ya CBD oli e tsentšhwe ka gare ga ditšweletšwa tša go swana le mmotu wa malekere, lollipops, kalfo ya diruiwa, drops, vaping oli, tinctures le seela sa molomo. E ka tlolwa mo letlalong la mmele goba e nwewa.

Dinyakišišo tša Yunibesithing ya Nottingham di phethile gore dijo tše di nago maemo a godimo a diesete tša makhura di ka oketša bio-availability ya CBD mo oling ya hemp. Coconut, olive, dinawasoya le sesame oli, gammogo le hlapi, nama, avocados le mae, di tla dumelela mmele gore o monyele CBD.

Translated by Lebogang Sewela